Dotácia na obnovu a rozvoj národnej kultúrnej pamiatky

Otázka
Je možné považovať príjem fyzickej osoby - vlastníka nehnuteľnosti, dosiahnutý vo forme dotácie zo štátneho rozpočtu na obnovu a rozvoj národnej kultúrnej pamiatky,  za príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods. 2 písm. j) zákona o dani z príjmov (ZDP), keď vlastník túto nehnuteľnosť prenajíma a dosahuje príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP? Predmetnú nehnuteľnosť však nemá zaradenú do obchodného majetku prenajímateľa. Dotácia bola použitá na reštaurátorský výskum na nehnuteľnosti.

Odpoveď zo dňa 20.3.2019
Podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí, vyšších územných celkov a štátnych fondov vrátane nepeňažného plnenia okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6 ZDP, sú oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby.

Podľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pamiatkového fondu“) je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný vykonávať
na svoje náklady základnú ochranu národnej kultúrnej pamiatky. Ak vlastník národnej kultúrnej pamiatky nemôže čiastočne alebo úplne uhradiť náklady na obnovu alebo na reštaurovanie, môže v zmysle § 34 ods. 1 cit. zákona požiadať o finančný príspevok Ministerstvo kultúry SR a obec.

Ak vlastníkovi národnej kultúrnej pamiatky bol zo štátneho rozpočtu poskytnutý príspevok v zmysle cit. ustanovení zákona o ochrane pamiatkového fondu, potom vzhľadom na účel takto poskytnutého príspevku, nie je možné považovať ho za príspevok poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú uvedenému daňovníkovi príjmy z prenájmu podľa § 6 ods. 3 ZDP. V danom prípade ide  príspevok zo štátneho rozpočtu, ktorý je v zmysle § 9 ods. 2 písm. j) ZDP oslobodený od dane z príjmov fyzickej osoby.