Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Zdaňovacie obdobie zahraničnej osoby v konkurze

Zdaňovacie obdobie zahraničnej osoby v konkurze

Otázka
Spoločnosť je v ČR v konkurze  od 2.12.2013. Spoločnosť je registrovaná na Slovensku na daňovom úrade Bratislava ako štvrťročný platca DPH.  Za aké obdobie má podať daňové  priznanie k DPH na Slovensku?  Má podať priznanie od  od 1.10.2013 do 1.12.2013 a potom  od 2.12.2013 do 31.12.2013? A ďalej podávať daňové priznania mesačne?  Alebo môže podať jedno  priznanie za  IV.štvrťrok 2013?
 
Odpoveď
Zákon o DPH túto situáciu explicitne nerieši. Cieľom zákona bolo, aby sa ustanovenie § 77 ods. 4 a 5 zákona o DPH vzťahovalo na platiteľov, ktorí sú usadení v tuzemsku a na ktorých bol konkurz vyhlásený podľa vnútroštátneho práva - zákona č.  7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V nadväznosti na uvedené, ak na spoločnosť  v ČR bol vyhlásený konkurz podľa právnych predpisov v ČR, tak zahraničná osoba - platiteľ naďalej uplatňuje zdaňovacie obdobie podľa § 77 ods. 1 až 3 zákona o DPH.