Úvod > DPH > Zdaňovacie obdobie > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Určenie posledného zdaňovacieho obdobia zomrelého platiteľa dane

Určenie posledného zdaňovacieho obdobia zomrelého platiteľa dane

Otázka: 
Platiteľovi dane - fyzickej osobe so štvrťročným zdaňovacím obdobím bola rozhodnutím zo dňa 3.7.2023 zrušená  v zmysle § 81 ods. 4 zákona  o DPH registrácia pre daň a bol určený posledný deň, ku ktorému prestáva byť táto fyzická osoba platiteľom a to deň 31.7.2023. Dňa 7.7.2023 však fyzická osoba zomrela, po jej úmrtí sa v podnikaní nepokračuje.

Ako má postupovať právny nástupca pri podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie? Bude posledným zdaňovacím obdobím 3. štvrťrok končiaci 31.7.2023, ktorý bol určený podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH, za ktoré je povinnosť podať DP do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia alebo sa bude postupovať podľa § 83 ods. 3 zákona o DPH a posledné zdaňovacie obdobie bude 3. štvrťrok, končiaci 30.9.2023 a povinnosť podať DP je do 3 mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (do 31.12. 2023)?

Odpoveď:
Podľa § 81 ods. 4 zákona o DPH daňový úrad v rozhodnutí o zrušení registrácie pre daň určí deň, uplynutím ktorého právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom. Uplynutím dňa, kedy právnická osoba alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom, končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a platiteľ dane je povinný v zmysle § 78 ods. 2 zákona o DPH podať daňového priznanie do 25 dní po skončení tohto tzv. „skráteného“ štvrťročného zdaňovacieho obdobia. 

Zákon o DPH v § 83 ods. 3  ustanovuje, že ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, podá jeho právny nástupca daňové priznanie do troch mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinný zaplatiť daň. Pričom posledným zdaňovacím obdobím, v prípade ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, je  zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k úmrtiu platiteľa. Zákon o DPH v § 83 ods. 3 teda jednoznačne definuje posledné zdaňovacie obdobie a pre právneho nástupcu stanovuje lehotu na podanie daňového priznania za toto posledné zdaňovacie obdobie. Rozhodnutie o určení posledného zdaňovacieho obdobia sa v tomto prípade nevydáva.

Vo vzťahu k ustanoveniu § 81 ods. 4 zákona o DPH je ustanovenie § 83 ods. 3 zákona o DPH tzv. „lex specialis“ a teda platí zásada, že má prednosť lex specialis, neruší jeho platnosť, len vylučuje jeho aplikáciu. Vzhľadom na to, že odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia nastali nové skutočnosti - úmrtie platiteľa - fyzickej osoby, ktorá mala postavenie štvrťročného platiteľa dane, posledné zdaňovacie obdobie platiteľa sa v zmysle § 83 ods. 3 zákona o DPH končí 30.9.2023, a nie dňom 31.7.2023. 
     
Na základe vyššie uvedeného je FR SR toho názoru, že napriek právoplatnému rozhodnutiu o zrušení registrácie platiteľa dane má v danom prípade prednosť postup podľa § 83 ods. 3 zákona o DPH, ktorý sa aplikuje na základe nových skutočností, a to na základe úmrtia platiteľa. Právny nástupca pri podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie bude postupovať podľa ustanovenia § 83 ods. 3 zákona o DPH, posledné zdaňovacie obdobie bude 3. štvrťrok, končiaci 30.9.2023 a povinnosť podať daňové priznanie je do 3 mesiacov po skončení posledného zdaňovacieho obdobia.

 

Dátum vydania stanoviska:1.8.2023