Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Služba na účely zákona o ERP > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Používanie pokladnice e-kasa klient v prípade stravných lístkov

Používanie pokladnice e-kasa klient v prípade stravných lístkov

Otázka č. 1 - zamestnanec zaplatí zamestnávateľovi 45% z hodnoty stravného lístka
Vzniká podnikateľovi povinnosť používať pokladnicu e-kasa klient (ďalej "PEKK") v prípade, ak zamestnanec zaplatí zamestnávateľovi, ktorý nie je poskytovateľom stravovacích služieb, v hotovosti 45% z hodnoty stravného lístka?
Odpoveď
Pokiaľ zamestnávateľ nie je poskytovateľom stravovacích služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., hotovosť prijatá od zamestnanca vo výške 45% hodnoty stravného lístka je úhradou rozdielu medzi hodnotou stravy a príspevkom zamestnávateľa na hlavné jedlo podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (55% ceny jedla), teda ide o cenu predávaného stravného lístka.
Podnikateľ, ktorý nie je poskytovateľom stravovacích služieb, nie je povinný evidovať v PEKK tržbu prijatú v hotovosti od zamestnancov za predané stravné lístky, pretože nejde o hotovosť prijatú za predaný tovar alebo poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. na predajnom mieste.


Otázka č. 2 – predaj lístkov zamestnávateľom
Vzniká podnikateľovi povinnosť používať PEKK v prípade, ak podnikateľ (reštauračné zariadenie) predáva stravné lístky pre svojich zamestnancov, aj pre iných zamestnancov, pričom tržby za predaj týchto lístkov prijíma v hotovosti?
Odpoveď
Ani podnikateľ, ktorý poskytuje stravovacie služby vlastným zamestnancom ako aj zamestnancom iných zamestnávateľov, nie je povinný evidovať v PEKK tržbu prijatú v hotovosti od zamestnancov za predané stravné lístky, pretože nejde o hotovosť prijatú za predaný tovar alebo poskytnutú službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z. na predajnom mieste.
Pokiaľ zamestnanec uhradí platbu za jedlo stravným lístkom, t. j. platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť, je podnikateľ povinný tržbu prijatú na predajnom mieste touto formou evidovať v PEKK , pretože poskytol službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z.
Podnikateľ poskytujúci stravu však nebude postupovať v rozpore so zákonom, ak zaeviduje v PEKK hotovosť prijatú pri predaji stravných lístkov ako preddavok [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.] a pri výdaji stravy už PEKK nepoužije.


Otázka č. 3 – stravné lístky sú fakturované medzi zamestnávateľom a stravovacím zariadením
Vzniká podnikateľovi povinnosť používať PEKK v prípade, ak podnikateľ (reštauračné zariadenie) predáva stravné lístky zamestnancom (nie svojim), pričom hodnota stravného lístka je fakturovaná medzi prevádzkovateľom stravovacieho zariadenia a zamestnávateľom, ktorý túto hodnotu zrazí z mesačnej mzdy zamestnanca.
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý poskytuje stravovacie služby (reštauračné zariadenie), nie je povinný použiť PEKK pri odovzdaní stravných lístkov zamestnancom iných zamestnávateľov, keďže hodnotu stravných lístkov neprijal na predajnom mieste v hotovosti, ale fakturovaná suma za predané lístky bola uhradená zamestnávateľom prevodom z účtu.
Ani zamestnávateľ, ktorý túto hodnotu zrazí zamestnancovi z mesačnej mzdy, nie je povinný použiť PEKK, keďže neprijal tržbu za predaný tovar alebo poskytnutú službu podľa prílohy č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. v hotovosti.
Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z., je však povinný pri platbe stravným lístkom za vydanú stravu evidovať tržbu v PEKK , nakoľko na predajnom mieste prijal platbu platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť [§ 2 písm. i) zákona č. 289/2008 Z. z.].