Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podávanie daňových priznaní > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (príjmy zo zdrojov v zahraničí)

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania (príjmy zo zdrojov v zahraničí)

Otázka 

Daňovník (slovenský rezident) vykonával dva mesiace v roku 2013 stavebnú činnosť aj v Českej republike na základe slovenského oprávnenia na podnikanie. Môže si takýto daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013 o šesť mesiacov? Svoje príjmy (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov) dosiahnuté v Čechách pritom zdaní len na Slovensku.

 

Odpoveď

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa ustanovenia § 49 ods. 3 písm. b) zákona o dani z príjmov môže uplatniť daňovník pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2013, ak súčasťou jeho príjmov uvedených v tomto daňovom priznaní sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

 

Zákon o dani z príjmov explicitne nevymedzuje pojem „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“, pri jeho interpretácii je potrebné vychádzať analogicky z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Vo všeobecnosti príjmom plynúcim zo zdrojov v zahraničí je pri aktívnych príjmoch príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí (napr. príjem zo závislej činnosti vykonávanej v zahraničí, príjem z činnosti vykonávanej v zahraničí prostredníctvom stálej prevádzkarne), pri „pasívnych“ príjmoch sa napr. za príjem zo zdrojov v zahraničí považuje príjem z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí , resp. príjem charakteru úrokov alebo licenčných poplatkov plynúci od platiteľa tohto príjmu, ktorý je rezidentom iného zmluvného štátu.

 

Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania je po nadobudnutí účinnosti novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2014 podmienená tiež zdaniteľnosťou príjmov (výnosov) plynúcich zo zdrojov v zahraničí podľa zákona o dani z príjmov. Podľa § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov sa na účely tohto zákona rozumie zdaniteľným príjmom príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa tohto zákona ani medzinárodnej zmluvy. Možnosť predĺženia lehoty tak nie je podmienená zdaniteľnosťou príjmov (výnosov) plynúcich zo zdrojov v zahraničí v štáte ich zdroja podľa daňových právnych predpisov štátu zdroja týchto príjmov alebo príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

 

Samotná skutočnosť, ak napr. daňovník má odberateľa v zahraničí, od ktorého mu plynú príjmy zo zahraničia, nie je dôvodom na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto ustanovenia zákona o dani z príjmov. Podľa vyššie uvedeného sa možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania nevzťahuje ani na daňovníka s podielmi na zisku vykázanom za zdaňovacie obdobia po 1.1.2004.