Vyplňovanie prílohy č. 3 DP

Otázka
Daňovníkovi bola v roku 2020 poskytnutá dotácia podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, ktorú použil na úhradu povinného poistného na zdravotné a sociálne poistenie. Žiadny iný príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP v roku 2020 nemal. Keďže daňovník je povinný vylúčiť z daňových výdavkov výdavky hradené z prijatého oslobodeného plnenia, potom vykáže základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP nulu (príjmy 0, výdavky 0). V tomto prípade mu ani nevzniká povinnosť podať daňové priznanie. Keď daňovník chce daňové priznanie podať (aby ho DÚ nevyzýval na podanie DP), má uviesť nulu aj v kolónke „Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2“ pod tabuľkou č. 1 a zároveň aj v prílohe č. 3, aj keď reálne poistné zaplatil?
Nakoľko daňovník zo zdaniteľných príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 nezaplatil žiadne poistné a do daňových výdavkov si žiadne poistné nezahrnul (bolo zaplatené z príjmu oslobodeného od dane), uvedie v daňovom priznaní iba nuly, a to aj v prílohe č. 3

Odpoveď zo dňa 27.1.2021

Pokiaľ ide o rozsah poistného a príspevkov [legislatívna skratka je zavedená v § 5 ods. 7 písm. e) ZDP], ktoré sa uvádza pod tabuľkou č. 1 a v PRÍLOHE č. 3 tlačiva DP k DPFO typu B (MF/015567/2020-721),
• v poučení na vyplnenie údaja o preukázateľne zaplatenom poistnom z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP, ktoré sa má uviesť pod tabuľkou č. 1 tlačiva DP k DPFO typu B  sa uvádza: „Čo sa týka zohľadnenia rozsahu poistného a príspevkov ako daňového výdavku znižujúceho príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvádzané v riadku pod tabuľkou č. 1 tlačiva daňového priznania, vychádza sa z ustanovení zákona v nadväznosti na spôsob vedenia výdavkov,...“
• z poučenia na vyplnenie riadkov 11, 13 a 14 PRÍLOHY Č. 3 tlačiva DP k DPFO typu B  vyplýva, že na týchto riadkoch sa uvádza poistné (na sociálne poistenie, na zdravotné poistenie) zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku.

Vychádzajúc z uvedeného, ak daňovník dotáciu prijatú podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona  o službách zamestnanosti, ktorá je príjmom oslobodeným od dane podľa § 9 ods. 2 písm. d) ZDP, použil na úhradu poistného na zdravotné a poistného na sociálne poistenie, potom vzhľadom na definíciu pojmu daňový výdavok vymedzenú v § 2 písm. i) ZDP je potrebné, aby z daňových výdavkov vylúčil výdavky vynaložené na predmetné poistné. Znamená to, že tieto výdavky neznižujú základ dane daňovníka a preto, vychádzajúc z obsahu poučenia na vyplnenie údaja pod tabuľkou č. 1 a príslušných riadkov PRÍLOHY č. 3 DP k DPFO, takéto poistné sa v dotknutých častiach DP k DPFO typu B neuvádza.