Úvod > DPH > Kontrolný výkaz > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.1. kontrolného výkazu > Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.1. kontrolného výkazu

Údaje z vyhotovenej faktúry v časti D.1. kontrolného výkazu

Otázka č.1 -  Údaje v časti D.1. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti D.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti D.1. sa uvádza celková suma obratov (vrátane opráv základu dane) v eurách za príslušné zdaňovacie obdobie za všetky pokladnice e-kasa klient platiteľa dane (ide o celkovú sumu obratov z pokladníc e-kasa klient). Celková suma obratov sa uvádza s 2 desatinnými miestami. Obratom podľa § 2 písm. ag) zákona o ERP sú tržby znížené o sumu záporného obratu, pričom záporným obratom je súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.

Otázka č.2 – Tržba z e-kasy jednou sumou
Podnikateľ má obchodnú prevádzku s predajom potravín a tiež prevádzku s predajom domácich potrieb. Má povinnosť evidovať tržbu cez pokladnicu e-kasa, resp. prostredníctvom pokladnice e-kasa klient. Môže do kontrolného výkazu dať spolu obe tržby alebo uvádzať zvlášť tržbu za potraviny a zvlášť tržbu za domáce potreby?
Odpoveď
Platiteľ dane zahrnie do kontrolného výkazu v časti D.1 celkovú sumu obratov evidovaných  prostredníctvom  e-kasy, resp. evidovaných prostredníctvom e-kasa klient za dané zdaňovacie obdobie.

Otázka č.3 – DPH je zahrnutá v sume obratu evidovaného prostredníctvom e-kasy
Podnikateľ prevádzkujúci bufet eviduje tržbu prostredníctvom e-kasy. V časti D.1. kontrolného výkazu má uviesť v prvom stĺpci celkovú sumu obratov. Čo sa rozumie pod pojmom obrat?
Odpoveď 
Obratom sa podľa zákona o ERP rozumejú tržby znížené o sumu záporného obratu (to sú záporné položky, zľavy, vrátenie tovaru). Keďže tržba je príjem z predaja, obratom je suma s DPH.

Otázka č.4 – Úhrada faktúry cez e-kasu
Obchodná spoločnosť, predávajúca železiarsky tovar, eviduje tržbu prostredníctvom e-kasy. Niektorí odberatelia kupujú tovar na faktúru a následne uhradia faktúru v hotovosti. Kde uvádza dodávateľ takto prijatú úhradu faktúry v kontrolnom výkaze?
Odpoveď 
Do obratu evidovaného e-kasou v časti D.1. kontrolného výkazu platiteľ nemusí zahrnúť údaje z faktúr, ktoré už boli vyhotovené so všetkými náležitosťami podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, sú uvedené v časti A.1. kontrolného výkazu. Ak je následne takáto faktúra uhradená v hotovosti (úhrada je evidovaná prostredníctvom e-kasy) a platiteľ takúto úhradu faktúry nevie vylúčiť z celkového obratu evidovaného e-kasou, tak môže byť zahrnutá v celkovej sume obratov v časti D.1.

Otázka č.5 -  Doklad z e-kasy obsahujúci všetky náležitosti faktúry
Ako uviesť doklad z e-kasy v kontrolnom výkaze, ak tento doklad má všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH?
Odpoveď
V prípade, ak má doklad vyhotovený e-kasou všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH, vrátane identifikačných údajov odberateľa a jednotkovej ceny, a platiteľ dane bol povinný na dodanie tovaru alebo služby vyhotoviť faktúru, uvedie platiteľ údaje z vyhotovenej faktúry v časti A.1. kontrolného výkazu. Údaje z tejto faktúry môže platiteľ duplicitne uviesť aj v celkovom obrate v časti D.1. kontrolného výkazu, ak ich nie je možné z celkového obratu vylúčiť. Do celkového obratu platiteľ dane nemusí zahrnúť vyhotovené faktúry uvedené v časti A.1. kontrolného výkazu alebo v časti D.2. kontrolného výkazu, ktoré boli uhradené v hotovosti a úhrada bola evidovaná e-kasou.

Otázka č- 6 - Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient
Platiteľ dane, ktorý má povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP, vyhotovil zákazníkovi doklad z pokladnice e-kasa klient, ktorý je zjednodušeným dokladom podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. Do ktorej časti KV má tento doklad uviesť?
Odpoveď
Platiteľ dane doklad vyhotovený prostredníctvom pokladnice e-kasa klient (zjednodušený doklad podľa § 74 ods. 3 písm. b) zákona o DPH) uvádza v časti D.1. kontrolného výkazu.

Otázka č. 7 – Doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient
Platiteľ dane, ktorý má povinnosť evidovať tržby podľa zákona o používaní ERP, vyhotovil zákazníkovi – podnikateľovi doklad z pokladnice e-kasa klient. Tento doklad obsahuje všetky náležitosti faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH (t.j. okrem iného aj identifikáciu odberateľa a jednotkovú cenu). Do ktorej časti KV má tento doklad uviesť?
Odpoveď
Platiteľ dane doklad vyhotovený prostredníctvom pokladnice e-kasa klient uvádza v časti A.1. v kontrolnom výkaze. Údaje z tejto faktúry môže platiteľ duplicitne uviesť aj v celkovom obrate v časti D.1. kontrolného výkazu, ak ich nie je možné z celkového obratu vylúčiť.