OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.1 -  Údaje v časti D.1. kontrolného výkazu
Čo sa  uvádza v časti D.1.kontrolného výkazu?
Odpoveď
V časti D.1. kontrolného výkazu platiteľ dane uvádza celkovú sumu obratov evidovaných podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ERP), celkovú sumu základov dane vrátane opráv v eurách a celkovú sumu dane v eurách v členení podľa sadzieb dane. Obratom podľa § 2 písm. n) zákona o ERP sú tržby znížené o sumu záporného obratu, pričom záporným obratom je súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v elektronickej registračnej pokladnici a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.