Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Povinná registrácia > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Posúdenie obratu -  poskytovanie prenájmu nehnuteľnosti a sociálnych služieb
Nezisková organizácia so sídlom v SR poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách pre občanov SR. Nezisková organizácia okrem toho prenajíma nehnuteľnosti, ktoré vlastní. Z obidvoch činností dosahuje príjmy. Je nezisková organizácia povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH?
Odpoveď
Nezisková organizácia je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH len vtedy, ak dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V danom prípade sa do obratu zahrnie len hodnota prenájmu nehnuteľností. Hodnota poskytovaných sociálnych služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH, sa do obratu nezahŕňa.

Otázka č.  2 – Posúdenie obratu pri prenájme bytov,  ktoré sú v BSM manželov
Manželia vlastnia byty v SR, ktoré majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Manželia uvedené byty prenajímajú občanom od 1.10.2018. Manžel je platiteľom DPH z titulu poskytovania ubytovacích a reštauračných služieb v SR. Manželka je zamestnaná, nepodniká. Manželia sa dohodli, že príjmy z prenájmu bytov si rozdelia v pomere 30 % manžel a 70 % manželka. Je manželka povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH? Je manžel povinný zdaniť 30 % svojich príjmov z prenájmu daňou z pridanej hodnoty, keď už je platiteľom DPH?
Odpoveď
Využívanie majetku, teda nájom bytov, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa považuje pre účely zákona o DPH za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak. V danom prípade sa manželia dohodli inak, t.j. u manžela sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 30 % a u manželky sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 70 %.
Pretože manžel je platiteľom DPH z titulu inej ekonomickej činnosti, nesleduje si obrat pre účely registrácie, pretože už registrovaný je, ale príjmy z prenájmu v rozsahu 30 % zahrnie medzi svoje zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom DPH a pri prenájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona o DPH, podľa ktorého je nájom nehnuteľnosti oslobodený od dane.
Manželka si musí sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH, do ktorého zahrnie 70 % hodnoty dodaného prenájmu. Ak by manželka dosiahla obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinná do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Otázka č. 3 - Posúdenie obratu -  prijatie zálohy
Zahŕňa sa prijatá záloha pred dodaním tovaru alebo služby v tuzemsku do obratu?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva zahŕňa do obratu príjmy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si zahrnie aj prijatú zálohu.
Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva zahŕňa do obratu výnosy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si nezahrnie prijatú zálohu, pretože prijatá záloha nie je výnosom.