Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Povinná registrácia > Obrat a príklady na posúdenie obratu

Obrat a príklady na posúdenie obratu

Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH, podľa ktorého sa obratom rozumejú výnosy/príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13 a § 14 zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15 a § 16 zákona o DPH.
 
Do obratu sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z týchto plnení:
•poštových služieb podľa § 28
•služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29
•služieb sociálnej pomoci podľa § 30
•výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31
•služieb dodávaných členom podľa § 32
•služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33
•kultúrnych služieb podľa § 34
•služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35
•služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36
•predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40
•prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41
•dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42
•poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby
•príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).

Do obratu sa okrem iného zahŕňajú aj výnosy/príjmy z:
-          dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38
-          poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

V záujme jednotného postupu pri uplatňovaní § 4 ods. 7 zákona o DPH  Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. MF/12 860/2004-73,  podľa ktorého zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave jednoduchého účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona príjmy bez dane z dodávaných tovarov a služieb. Zdaniteľná osoba, ktorá je účtovnou jednotkou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva, zahŕňa do obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona výnosy bez dane z dodávaných tovarov a služieb.

FAQ

Otázka č. 1 - Dosiahnutie obratu
Samostatne zárobkovo činná osoba s miestom podnikania v SR  začala podnikať od 1.10.2013. Za mesiace 10-12/2013 dosiahla obrat vo výške 10 000 € a za mesiace  1-9/2014 dosiahla obrat vo výške 43 000 €, pričom v mesiaci 06/2014 mala príjem vo výške 0 €. Počíta sa do obratu aj kalendárny mesiac jún 2014, v ktorom nemala príjem?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba si sleduje obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov, t.j. ak zdaniteľná osoba dosiahla za mesiace 10/2013  až  09/2014 obrat vo výške 53 000 €, vrátane mesiaca 06/2014, v ktorom mala obrat vo výške 0 €,  je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20 .októbra 2014.

Otázka č. 2 – Dosiahnutie obratu za  5 kalendárnych mesiacov
 Právnická osoba so sídlom v SR (a.s.) začala v SR vykonávať obchodnú činnosť od 1.5.2014. Za jednotlivé kalendárne mesiace dosiahla uvedené obraty:
-          máj 2014 obrat vo výške 10 000 €
-          jún 2014 obrat vo výške 15 000 €
-          júl 2014 obrat vo výške 10 000 €
-          august  2014 obrat  5 000 €
-          september 2014 obrat vo výške 10 000 €
Je právnická osoba povinná podať žiadosť o registráciu už v októbri 2014, keďže jej obrat k 30.09.2014 je 50 000 € alebo ešte nemusí podať žiadosť o registráciu, pretože neuplynulo 12 kalendárnych mesiacov, za ktoré sa počíta obrat?
Odpoveď
Ak právnická osoba dosiahla obrat skôr, ako je 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov,  je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH už po dosiahnutí obratu, t.j. v danom prípade do 20. októbra 2014.

Otázka č. 3 – Posúdenie obratu pri prenájme bytov,  ktoré sú v BSM manželov
Manželia vlastnia byty v SR, ktoré majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Manželia uvedené byty prenajímajú občanom od 1.10.2013. Manžel je platiteľom DPH z titulu poskytovania ubytovacích a reštauračných služieb v SR. Manželka je zamestnaná, nepodniká. Manželia sa dohodli, že príjmy z prenájmu bytov si rozdelia v pomere 30% manžel a 70% manželka. Je manželka povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH? Je manžel povinný zdaniť 30% svojich príjmov z prenájmu daňou z pridanej hodnoty, keď už je platiteľom DPH?
Odpoveď
Využívanie majetku, teda nájom bytov, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa považuje pre účely zákona o DPH za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak. V danom prípade sa manželia dohodli inak, t.j. u manžela sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 30% a u manželky sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 70%.
Pretože manžel je platiteľom DPH z titulu inej ekonomickej činnosti, nesleduje si obrat pre účely registrácie, pretože už registrovaný je, ale príjmy z prenájmu v rozsahu 30% zahrnie medzi svoje zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom DPH a pri prenájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona o DPH, podľa ktorého je nájom nehnuteľnosti oslobodený od dane.
Manželka si musí sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH, do ktorého zahrnie 70% príjmov z prenájmu bytov. Ak by manželka dosiahla obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinná do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Otázka č. 4 - Posúdenie obratu -  prijatie zálohy
Zahŕňa sa prijatá záloha pred dodaním tovaru alebo služby v tuzemsku do obratu?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva zahŕňa do obratu príjmy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si zahrnie aj prijatú zálohu.
Zdaniteľná osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva zahŕňa do obratu výnosy z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku, t.j. do obratu si nezahrnie prijatú zálohu, pretože prijatá záloha nie je výnosom.

Otázka č. 5 – Posúdenie obratu -  príležitostný predaj hmotného majetku
Zdaniteľná osoba vykonáva v SR sprostredkovanie obchodu. Zatiaľ nedosahuje obrat pre povinnú registráciu. V septembri 2014 táto zdaniteľná osoba predala osobný automobil, ktorý mala zaradený v majetku firmy, pričom predajom tohto auta  presiahla k 30.9.2014 obrat pre povinnú registráciu. Je  zdaniteľná osoba povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH?
Odpoveď
Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH sa nezahŕňajú výnosy/príjmy z príležitostne predaného hmotného majetku. To znamená, že ak v danom prípade ide o príležitostný predaj hmotného majetku, výnosy/príjmy z tohto predaja sa nezahrnú do obratu a zdaniteľná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.
 
Otázka č. 6 – Posúdenie obratu – poskytnutie stavebných prác v Maďarsku
SZČO  s bydliskom v SR poskytuje stavebné práce  v Maďarsku pre maďarského podnikateľa. Zahŕňajú sa príjmy z týchto služieb do obratu?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa príjmy z uvedených služieb zahŕňajú do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytnutí služieb – stavebných prác, sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t. j. v danom prípade v Maďarsku. Pretože miesto dodania uvedených služieb nie je v SR, príjmy z uvedených služieb sa nezahrnú do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH. Slovenská zdaniteľná osoba by sa mala informovať na legislatívu platnú v Maďarsku ohľadom plnenia si svojich daňových povinností, keďže poskytuje služby s miestom dodania v Maďarsku.

Otázka č. 7 – Posúdenie obratu – poskytnutie stavebných prác v SR
SZČO  s bydliskom v SR poskytuje stavebné práce  v SR  pre maďarského podnikateľa. Zahŕňajú sa príjmy z týchto služieb do obratu?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa príjmy z uvedených služieb zahŕňajú do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytnutí služieb – stavebných prác, sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t. j. v danom prípade v SR. Pretože miesto dodania uvedených služieb je v SR, príjmy z uvedených služieb si zdaniteľná osoba zahrnie  do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH.

Otázka č. 8 – Posúdenie obratu – dodanie tovaru s montážou
Slovenský podnikateľ dodáva pre českého odberateľa tovar spolu s montážou, pričom tovar slovenský podnikateľ zmontuje priamo u českého odberateľa v ČR. Zahrnú sa príjmy z tejto dodávky do obratu?
Odpoveď
Aby slovenský podnikateľ vedel posúdiť, či sa príjmy z dodávky tovaru spolu s jeho montážou  zahrnú do obratu, je potrebné určiť miesto dodania tovaru s montážou. Miesto dodania tovaru s montážou podľa § 13 ods.1 písm. b) zákona o DPH je tam, kde je tovar zmontovaný, teda v danom prípade v ČR.  Pretože miesto dodania tovaru s montážou  nie je v SR, príjmy z uvedenej dodávky sa nezahrnú do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH. Slovenský podnikateľ by sa mal informovať na legislatívu platnú v ČR ohľadom plnenia si svojich daňových povinností, keďže uskutočňuje zdaniteľný obchod s miestom dodania v ČR.

Otázka č. 9 - Posúdenie obratu -  predaj tovaru v SR a zároveň aj do iného členského štátu
Právnická osoba so sídlom v SR (s.r.o.) predáva tovar v SR pre slovenských odberateľov, ale aj do iných členských štátov pre zahraničné osoby, pričom prepravu tovaru zo SR do iných členských štátov si zabezpečujú odberatelia. Právnická osoba dosiahla obrat k 31.8.2014 za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 53 000 €, z toho z dodávok pre slovenských odberateľov vo výške 40 000 € a z dodávok do iných členských štátov pre zahraničné osoby 13 000 €. Zahŕňajú sa do obratu aj dodávky tovarov do iných členských štátov v hodnote 13 000 €?
Odpoveď
Do obratu sa zahŕňajú dodávky tovaru s miestom dodania v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru bez prepravy, miesto dodania tovaru je tam, kde sa tovar nachádza v čase dodania, čiže v SR. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa preprava začína uskutočňovať, čiže v danom prípade opäť v SR. To znamená, že právnická osoba si do obratu zahrnie všetky dodávky tovarov, teda aj tie, ktoré dodala do iných členských štátov, pretože miesto dodania tovarov je v SR. Ak právnická osoba dosiahla obrat 53 000 € k 31.8.2014, bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20.9.2014.

Otázka č. 10 -  Posúdenie obratu - dodanie reklamných služieb, kúpa tovarov a služieb
Slovenská zdaniteľná osoba poskytuje reklamné služby pre slovenské zdaniteľné osoby, ale aj pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH v daných členských štátoch. Slovenská zdaniteľná osoba kupuje od slovenských platiteľov DPH tovary a služby. Čo vstupuje do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH?
Odpoveď
Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH za zahŕňajú výnosy/príjmy z dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, to znamená, že je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytovaní reklamných služieb pre zdaniteľné osoby sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (t.j. kde má sídlo, miesto podnikania a pod.). To znamená, že miesto dodania reklamných služieb poskytnutých pre slovenské zdaniteľné osoby je v SR a výnosy/príjmy z týchto služieb sa zahrnú do obratu. Miesto dodania reklamných služieb poskytnutých pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov nie je v SR, ale v členských štátoch, kde sú usadení príjemcovia služieb a preto sa výnosy/príjmy z týchto služieb nezahrnú do obratu.
Hodnota prijatých (nakúpených) tovarov a služieb v SR sa nezahŕňa do obratu.

Otázka č. 11- Posúdenie obratu – poskytovanie  prekladateľských služieb
Slovenská zdaniteľná osoba poskytuje prekladateľské služby pre nezdaniteľné osoby (súkromné osoby) s bydliskom v SR, ale aj v inom členskom štáte. Vstupujú príjmy z uvedených služieb do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa príjmy z uvedených služieb zahŕňajú do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Ak zdaniteľná osoba poskytuje prekladateľské služby  pre nezdaniteľné osoby s bydliskom v SR alebo v inom členskom štáte, miesto dodania týchto služieb sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého je miesto dodania tam, kde má poskytovateľ služby svoje sídlo, t.j. v danom prípade v SR. Pretože miesto dodania služieb je v SR, výnosy/príjmy z týchto služieb si zdaniteľná osoba zahrnie do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH.

Otázka č. 12 – Posúdenie obratu -  poskytovanie prenájmu nehnuteľnosti a sociálnych služieb
Nezisková organizácia so sídlom v SR poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách pre občanov SR. Nezisková organizácia okrem toho prenajíma nehnuteľnosti, ktoré vlastní. Z obidvoch činností dosahuje príjmy. Je nezisková organizácia povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH?
Odpoveď
Nezisková organizácia je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH len vtedy, ak dosiahne obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V danom prípade sa do obratu zahrnú len príjmy z prenájmu nehnuteľností. Príjmy z poskytovaných sociálnych služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH, sa do obratu nezahŕňajú.