Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Povinná registrácia > Obrat a príklady na posúdenie obratu

Obrat a príklady na posúdenie obratu

Obrat je definovaný v § 4 ods. 7 zákona o DPH, podľa ktorého sa obratom rozumie hodnota  bez dane  dodaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku. Miesto dodania tovaru je upravené v § 13, § 14 a § 16a zákona o DPH a miesto dodania služieb v § 15, § 16,  §16a zákona o DPH.

Do obratu sa  nezahŕňa hodnota tovarov a služieb z týchto plnení:

• poštových služieb podľa § 28,

• služieb zdravotnej starostlivosti podľa § 29,

• služieb sociálnej pomoci podľa § 30,

• výchovných a vzdelávacích služieb podľa § 31,

•služieb dodávaných členom podľa § 32,

• služieb súvisiacich so športom a telesnou výchovou podľa § 33,

• kultúrnych služieb podľa § 34,

• služieb zameraných na zhromažďovanie finančných prostriedkov podľa § 35,

• služieb verejnoprávnej televízie a rozhlasu podľa § 36,

• predaja poštových cenín, kolkov a úradných cenín podľa § 40,

• prevádzkovania lotérií a iných podobných hier podľa § 41,

• dodania tovarov, pri kúpe ktorých nemohla byť odpočítaná daň podľa § 42,

• poisťovacie a finančné služby podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované v súvislosti s iným hlavným plnením ako doplnkové služby,

• príležitostný predaj nehmotného a hmotného majetku (okrem zásob).


Do obratu sa okrem iného zahŕňa aj hodnota bez dane z:
-          dodania a nájmu nehnuteľností podľa § 38,
-          poisťovacích a finančných služieb podľa § 37 a § 39, ak sú poskytované ako hlavné služby a nie ako doplnkové služby k inej hlavnej službe.

 

FAQ

Otázka č. 1 - Dosiahnutie obratu
Samostatne zárobkovo činná osoba s miestom podnikania v SR  začala podnikať od 1.10.2018. Za mesiace 10-12/2019 dosiahla obrat vo výške 10 000 eur a za mesiace  1-9/2020 dosiahla obrat vo výške 43 000 eur, pričom v mesiaci 06/2020 mala príjem vo výške 0 eur. Počíta sa do obratu aj kalendárny mesiac jún 2020, v ktorom nemala príjem?
Odpoveď
Zdaniteľná osoba si sleduje obrat za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich mesiacov, t.j. ak zdaniteľná osoba dosiahla za mesiace 10/2019  až  09/2020 obrat vo výške 53 000 eur, vrátane mesiaca 06/2020, v ktorom mala obrat vo výške 0 eur,  je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH do 20. októbra 2020.

Otázka č. 2 – Dosiahnutie obratu za 5 kalendárnych mesiacov
Právnická osoba so sídlom v SR (a.s.) začala v SR vykonávať obchodnú činnosť od 1.5.2020. Za jednotlivé kalendárne mesiace dosiahla uvedené obraty:
-          máj 2020 obrat vo výške 10 000 eur
-          jún 20120obrat vo výške 15 000 eur
-          júl 2020 obrat vo výške 10 000 eur
-          august  2020 obrat  5 000 eur
-          september 2020 obrat vo výške 10 000 eur
Je právnická osoba povinná podať žiadosť o registráciu už v októbri 2020, keďže jej obrat k 30.09.2020 je 50 000 eur alebo ešte nemusí podať žiadosť o registráciu, pretože neuplynulo 12 kalendárnych mesiacov, za ktoré sa počíta obrat?
Odpoveď
Ak právnická osoba dosiahla obrat skôr, ako je 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov,  je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH už po dosiahnutí obratu, t.j. v danom prípade do 20. októbra 2020.

Otázka č. 3 – Posúdenie obratu pri prenájme bytov,  ktoré sú v BSM manželov
Manželia vlastnia byty v SR, ktoré majú v bezpodielovom spoluvlastníctve. Manželia uvedené byty prenajímajú občanom od 1.10.2018. Manžel je platiteľom DPH z titulu poskytovania ubytovacích a reštauračných služieb v SR. Manželka je zamestnaná, nepodniká. Manželia sa dohodli, že príjmy z prenájmu bytov si rozdelia v pomere 30 % manžel a 70 % manželka. Je manželka povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH? Je manžel povinný zdaniť 30 % svojich príjmov z prenájmu daňou z pridanej hodnoty, keď už je platiteľom DPH?
Odpoveď
Využívanie majetku, teda nájom bytov, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, sa považuje pre účely zákona o DPH za podnikanie oboch manželov v rovnakom pomere, ak sa manželia nedohodnú inak. V danom prípade sa manželia dohodli inak, t.j. u manžela sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 30 % a u manželky sa bude prenájom považovať za podnikanie v rozsahu 70 %.
Pretože manžel je platiteľom DPH z titulu inej ekonomickej činnosti, nesleduje si obrat pre účely registrácie, pretože už registrovaný je, ale príjmy z prenájmu v rozsahu 30 % zahrnie medzi svoje zdaniteľné obchody, ktoré sú predmetom DPH a pri prenájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona o DPH, podľa ktorého je nájom nehnuteľnosti oslobodený od dane.
Manželka si musí sledovať obrat pre účely registrácie za platiteľa DPH, do ktorého zahrnie 70 % hodnoty dodaného prenájmu. Ak by manželka dosiahla obrat 49 790 € za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, je povinná do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po dosiahnutí obratu podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Otázka č. 4 – Posúdenie obratu -  príležitostný predaj hmotného majetku
Zdaniteľná osoba vykonáva v SR sprostredkovanie obchodu. Zatiaľ nedosahuje obrat pre povinnú registráciu. V septembri 2020 táto zdaniteľná osoba predala osobný automobil, ktorý mala zaradený v majetku firmy, pričom predajom tohto auta  presiahla k 30.9.2020 obrat pre povinnú registráciu. Je  zdaniteľná osoba povinná sa zaregistrovať za platiteľa DPH?
Odpoveď
Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH sa nezahŕňa hodnota príležitostne predaného hmotného majetku. To znamená, že ak v danom prípade ide o príležitostný predaj hmotného majetku, hodnota tohto predaja sa nezahrnie do obratu a zdaniteľná osoba nie je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

Otázka č. 5 – Posúdenie obratu – poskytnutie stavebných prác v Maďarsku
SZČO  s bydliskom v SR poskytuje stavebné práce  v Maďarsku pre maďarského podnikateľa. Zahŕňa hodnota týchto služieb do obratu?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa hodnota uvedených služieb zahŕňa do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytnutí služieb – stavebných prác, sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t. j. v danom prípade v Maďarsku. Pretože miesto dodania uvedených služieb nie je v SR, hodnota uvedených služieb sa nezahrnie do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH. Slovenská zdaniteľná osoba by sa mala informovať na legislatívu platnú v Maďarsku ohľadom plnenia si svojich daňových povinností, keďže poskytuje služby s miestom dodania v Maďarsku.

Otázka č. 6 – Posúdenie obratu – poskytnutie stavebných prác v SR
SZČO  s bydliskom v SR poskytuje stavebné práce  v SR  pre maďarského podnikateľa. Zahŕňa sa hodnota týchto služieb do obratu?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa hodnota uvedených služieb zahŕňa do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytnutí služieb – stavebných prác, sa miesto dodania určí podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza, t. j. v danom prípade v SR. Pretože miesto dodania uvedených služieb je v SR, hodnotu uvedených služieb si zdaniteľná osoba zahrnie  do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH.

Otázka č. 7 – Posúdenie obratu – dodanie tovaru s montážou
Slovenský podnikateľ dodáva pre českého odberateľa tovar spolu s montážou, pričom tovar slovenský podnikateľ zmontuje priamo u českého odberateľa v ČR. Zahrnie sa hodnota tejto dodávky do obratu?
Odpoveď
Aby slovenský podnikateľ vedel posúdiť, či sa hodnota dodávky tovaru spolu s jeho montážou  zahrnie do obratu, je potrebné určiť miesto dodania tovaru s montážou. Miesto dodania tovaru s montážou podľa § 13 ods.1 písm. b) zákona o DPH je tam, kde je tovar zmontovaný, teda v danom prípade v ČR.  Pretože miesto dodania tovaru s montážou  nie je v SR, hodnota uvedenej dodávky sa nezahrnie do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH. Slovenský podnikateľ by sa mal informovať na legislatívu platnú v ČR ohľadom plnenia si svojich daňových povinností, keďže uskutočňuje zdaniteľný obchod s miestom dodania v ČR.

Otázka č. 8 - Posúdenie obratu -  predaj tovaru v SR a zároveň aj do iného členského štátu
Právnická osoba so sídlom v SR (s.r.o.) predáva tovar v SR pre slovenských odberateľov, ale aj do iných členských štátov pre zahraničné osoby, pričom prepravu tovaru zo SR do iných členských štátov si zabezpečujú odberatelia. Právnická osoba dosiahla obrat k 31.8.2020 za posledných 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 53 000 eur, z toho z dodávok pre slovenských odberateľov vo výške 40 000 eur a z dodávok do iných členských štátov pre zahraničné osoby 13 000 eur. Zahrnie sa do obratu aj hodnota dodávok tovarov do iných členských štátov v hodnote 13 000 eur?
Odpoveď
Do obratu sa zahŕňajú dodávky tovaru s miestom dodania v tuzemsku. Ak je dodanie tovaru bez prepravy, miesto dodania tovaru je tam, kde sa tovar nachádza v čase dodania, čiže v SR. Ak je dodanie tovaru spojené s prepravou, miesto dodania tovaru je tam, kde sa preprava začína uskutočňovať, čiže v danom prípade opäť v SR. To znamená, že právnická osoba si do obratu zahrnie hodnotu všetkých dodávok tovarov, teda aj tie, ktoré dodala do iných členských štátov, pretože miesto dodania tovarov je v SR. Ak právnická osoba dosiahla obrat 53 000 eur k 31.8.2020, bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20.9.2020.

Otázka č. 9 -  Posúdenie obratu - dodanie reklamných služieb, kúpa tovarov a služieb
Slovenská zdaniteľná osoba poskytuje reklamné služby pre slovenské zdaniteľné osoby, ale aj pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH v daných členských štátoch. Slovenská zdaniteľná osoba kupuje od slovenských platiteľov DPH tovary a služby. Čo vstupuje do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH?
Odpoveď
Do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH za zahŕňa hodnota dodávaných tovarov a služieb s miestom dodania v tuzemsku, to znamená, že je potrebné určiť miesto dodania služieb. Pri poskytovaní reklamných služieb pre zdaniteľné osoby sa miesto dodania určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, podľa ktorého miesto je tam, kde je príjemca služby usadený (t.j. kde má sídlo, miesto podnikania a pod.). To znamená, že miesto dodania reklamných služieb poskytnutých pre slovenské zdaniteľné osoby je v SR a hodnota týchto služieb sa zahrnie do obratu. Miesto dodania reklamných služieb poskytnutých pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov nie je v SR, ale v členských štátoch, kde sú usadení príjemcovia služieb a preto sa hodnota týchto služieb nezahrnie do obratu.
Hodnota prijatých (nakúpených) tovarov a služieb v SR sa nezahŕňa do obratu.

Otázka č. 10 - Posúdenie obratu – poskytovanie  prekladateľských služieb
Slovenská zdaniteľná osoba poskytuje prekladateľské služby pre nezdaniteľné osoby (súkromné osoby) s bydliskom v SR, ale aj v inom členskom štáte. Vstupuje hodnota uvedených služieb do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH?
Odpoveď
Aby slovenská zdaniteľná osoba vedela posúdiť, či sa hodnota uvedených služieb zahŕňa do obratu, je potrebné určiť miesto dodania služieb. Ak zdaniteľná osoba poskytuje prekladateľské služby  pre nezdaniteľné osoby s bydliskom v SR alebo v inom členskom štáte, miesto dodania týchto služieb sa určí podľa § 15 ods. 2 zákona o DPH, podľa ktorého je miesto dodania tam, kde má poskytovateľ služby svoje sídlo, t.j. v danom prípade v SR. Pretože miesto dodania služieb je v SR, hodnotu týchto služieb si zdaniteľná osoba zahrnie do obratu pre účely registrácie za platiteľa DPH.

Otázka č. 11 – Posúdenie obratu -  poskytovanie prenájmu nehnuteľnosti a sociálnych služieb
Nezisková organizácia so sídlom v SR poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách pre občanov SR. Nezisková organizácia okrem toho prenajíma nehnuteľnosti, ktoré vlastní. Z obidvoch činností dosahuje príjmy. Je nezisková organizácia povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH?
Odpoveď
Nezisková organizácia je povinná podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH len vtedy, ak dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. V danom prípade sa do obratu zahrnie len hodnota prenájmu nehnuteľností. Hodnota poskytovaných sociálnych služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 30 zákona o DPH, sa do obratu nezahŕňa.