Úvod > DPH > Registrácia tuzemských osôb > Povinná registrácia > Kto a kedy je povinný sa registrovať za platiteľa DPH

Kto a kedy je povinný sa registrovať za platiteľa DPH

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.
 
Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. To neplatí, ak zdaniteľná osoba dosiahla obrat výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39 zákona o DPH.
 
To znamená, že pri povinnej registrácii musia byť splnené 2 podmienky:
• žiadateľ o registráciu (fyzická osoba alebo právnická osoba usadená v SR) je zdaniteľnou osobou v zmysle § 3 zákona o DPH, t.j. vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle zákona o DPH,
• výška dosiahnutého obratu za posledných najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov  je 49 790 eur a viac.
 
 Žiadosť o registráciu je potrebné podať do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdaniteľná osoba dosiahla obrat.