Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Platiteľom dane > Podanie priznania a zaplatenie dane pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Podanie priznania a zaplatenie dane pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 až 6 zákona o DPH je povinný podať daňové priznanie do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote aj zaplatiť daň  v zmysle § 78 ods.1 a 2 zákona o DPH
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Lehota na podanie daňového priznania pre zdaniteľnú osobu
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH.. Dňa 11.3.2024 som v Čechách kúpil nové auto za 550 000 CZK bez DPH, ktoré  som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 11.3.2024. Kedy mám podať a ako mám vypísať daňové priznanie k DPH a kedy a ako mám zaplatiť daň?
Odpoveď
Keďže daňová povinnosť vznikla dňom vyhotovenia faktúry - dňa 11.3.2024, kupujúci kúpnu cenu v cudzej mene uvedenú na faktúre po prepočte na eurá v hodnote 21 732,26 eur uvedie do riadku 07 na druhej strane tlačiva a vypočítanú daň vo výške 20 % zo základu dane – 4 346,45 eur (po zaokrúhlení) uvedie do riadku 08 a súčtového riadku 17, 32 a 35 daňového priznania k DPH, ktoré je povinný podať do 25.4.2024, t.j. do 25. dňa od skončenia kalendárneho mesiaca marec 2024, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť z nadobudnutia nového dopravného prostriedku, a do 25.4.2024 zaplatí aj vypočítanú daň  prevodom na číslo účtu: 500240-xxxxxxxxxx/8180, s variabilným symbolom:  1100032024. Daňové priznanie obsahuje okrem daňovej povinnosti za nadobudnutý dopravný prostriedok z iného členského štátu aj ostatné zdaniteľné plnenia za dané obdobie. 
 
Otázka č. 2 – Oznamovacia povinnosť pri kúpe vozidla cez leasingovú spoločnosť
Platiteľ DPH v tuzemsku kúpil nové motorové vozidlo v ČR a kúpa je financovaná cez leasingovú spoločnosť, a to tak, že  platiteľ zaplatil akontáciu leasingovej spoločnosti a ďalej  bude mesačne splácať leasingové splátky. V technickom preukaze je uvedený ako vlastník leasingová spoločnosť a platiteľ len ako držiteľ. Faktúra je vystavená na leasingovú spoločnosť, ale na dopravnom inšpektoráte požadujú pri prihlásení vozidla do evidencie od platiteľa potvrdenie o tom, že si splnil oznamovaciu povinnosť o nadobudnutí nového motorového vozidla. Má platiteľ oznamovaciu povinnosť?
Odpoveď
V prípade, že leasingová spoločnosť kúpi alebo obstará vo svojom mene na účet inej osoby z iného členského štátu nový dopravný prostriedok,  jednoznačne sú ňou naplnené podmienky nadobudnutia tohto dopravného prostriedku podľa § 11 ods. 3  zákona o DPH a je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 6  zákona o DPH. Aj keď podľa § 114 ods. 8 zákona č.8/2009 Z. z. orgán Policajného zboru prihlási nový dopravný prostriedok podľa zákona o DPH nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu do evidencie vozidiel len po predložení potvrdenia daňového úradu o zaplatení DPH z jeho  nadobudnutia, avšak, toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník (platiteľ) predloží osvedčenie o registrácii pre DPH a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval DÚ o nadobudnutí tohto vozidla. Keďže leasingová spoločnosť ako vlastník, ako platiteľ dane  a zároveň ako nadobúdateľ nového dopravného prostriedku bola povinná DÚ informovať o nadobudnutí nového dopravného prostriedku, na základe ktorého jej DÚ (o tom) vystavil potvrdenie, ktoré bolo predložené aj DI PZ SR pri zápise do evidencie vozidiel, nájomca, ktorý má (t.č.) v prenájme toto auto od leasingovej spoločnosti, nemá povinnosť informovať DÚ, pretože žiadne vozidlo nenadobudol z iného členského štátu, a z tohto dôvodu nemá ani oznamovaciu povinnosť, na základe ktorej  DÚ by mohol vystaviť potvrdenie o zaplatení DPH u tohto motorového vozidla nájomcovi (užívateľovi).