Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Platiteľom dane > Vznik daňovej povinnosti pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Vznik daňovej povinnosti pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Ak platiteľ dane registrovaný podľa § 4 až 5 zákona o DPH nadobudne nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu, je povinný platiť daň.
Daňová povinnosť vzniká platiteľovi dane registrovanému podľa § 4 až 5 zákona o DPH, ktorý v tuzemsku nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, podľa § 20 ods. 1 písm.a) alebo b) zákona o DPH, t.j.
- 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku, alebo
- dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre kupujúceho pred 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie nového dopravného prostriedku.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - Vznik daňovej povinnosti s faktúrou
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 23.05.2024 som v Čechách kúpil nové auto a dňa 24.5.2024 som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 23.5.2024, ktorá mi došla 30.05.2024. Kedy mi vzniká daňová povinnosť ?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry - dňa 23.5.2024, keďže sú splnené podmienky fyzického nadobudnutia auta - možnosť uplatnenia si vlastníckeho práva a nakladania s ním, jeho prepravy z jedného do druhého štátu a zároveň je k dispozícii faktúra ešte pred 15. dňom nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí auta, t.j. pred 15.06.2024.
 
Otázka č. 2 - Vznik daňovej povinnosti bez faktúry
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 30.07.2024 som v Nemecku  kúpil vozidlo a dňa 31.7.2024 som ho doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 17.8.2024, ktorá mi došla 26.08.2024. Kedy mi vzniká daňová povinnosť?
Odpoveď
Daňová povinnosť vzniká dňa 15.8.2024, keďže sú síce splnené podmienky fyzického nadobudnutia vozidla - možnosť uplatnenia si vlastníckeho práva a nakladania s ním, jeho prepravy z jedného do druhého štátu, avšak faktúra bola vyhotovená až 17.08.2024, t.j. po 15.dni nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí auta.