Úvod > DPH > Kúpa a predaj nového automobilu > Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v tuzemsku > Platiteľom dane > Základ dane a prepočet cudzej meny pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Základ dane a prepočet cudzej meny pri nákupe nového dopravného prostriedku platiteľom

Základom dane pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu je dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň (kúpno-predajná cena bez dane) a ak sa požaduje platba v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti v súlade s § 23 a § 26 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 – Prepočet cudzej meny na EURo
Som platiteľ registrovaný podľa § 4 zákona o DPH. Dňa 11.3.2024 som v Čechách kúpil nové auto za 550 000 CZK bez DPH, ktoré som  doviezol na územie SR. Predávajúci vyhotovil faktúru dňa 11.3.2024. Akým kurzom prepočítam CZK na EURo?
Odpoveď
Keďže daňová povinnosť vzniká dňom vyhotovenia faktúry - dňa 11.3.2024, kupujúci kúpnu cenu v cudzej mene uvedenú na faktúre prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti, a to 10.3.2024. Keďže 10.3.2024 je nedeľa, kedy sa výmenný kurz ECB nevyhlasuje, použije sa kurz z 8.3.2024 (piatok), ktorý je platný aj pre sobotu 9.3.2024 a nedeľu 10.3.2024, t.j. pri kurze  25,308 CZK za 1 euro  je 550 000 CZK = 21 732,26 eur (po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta).

Otázka č. 2 – Základ dane pri dodávateľom nesprávne uplatnenej zahraničnej DPH
Platiteľ DPH  kúpil novučičký Fiat Ducato 130 M-Jet od firmy v Nemecku, ktorá mu však naúčtovala nemeckú  DPH. Má platiť DPH aj na Slovensku – má 2x platiť DPH, aj v Nemecku a aj na Slovensku?
Odpoveď
V prípade, že tuzemský platiteľ kúpi nový dopravný prostriedok od predávajúceho z  iného členského štátu a ktorý bol prepravený od predávajúceho ku kupujúcemu alebo na ich účet do tuzemska z iného členského štátu, tuzemský platiteľ podľa § 11 ods. 3 zákona o DPH jednoznačne nadobudol  nový dopravný prostriedok v tuzemsku z iného členského štátu a podľa § 69 ods. 6  zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň v tuzemsku a to bez ohľadu na skutočnosť, že dodávateľ z iného členského štátu pri dodaní a na faktúre nesprávne uplatnil daň daného členského štátu, pričom základ dane tvorí dohodnutá protihodnota, ktorá neobsahuje daň, t.j. kúpno-predajná cena bez dane. Kupujúcemu (nadobúdateľovi) sa odporúča, aby dodávateľa požiadal o vykonanie opravy vyhotovením opravnej faktúry, ktorou by len tzv. „dobropisoval“ a vrátil neoprávnene vybratú DPH členského štátu dodávateľa.