Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Výška daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2023

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky v roku 2023

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie.

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka.
Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

FAQ

Otázka č. 1
Uzatvoril som v roku 2023 zmluvu o úvere na bývanie. Úver bol úročený od februára 2023. V roku 2023 som zaplatil úroky z tohto úveru v sume 985 eur. Akú sumu úrokov si môžem uplatniť ako daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2023?

Odpoveď
Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 366,63 eura, aj keď 50 % zo zaplatených úrokov v roku 2023 predstavuje sumu 492,50 eura. Pomernú časť pripadajúcu na 11 kalendárnych mesiacov vo výške 366,63 eura vypočítate z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 400 eur (400/12*11).


Otázka č. 2
Daňovníkovi vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2023. Banka mu poslala na jeho žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že daňovník v roku 2023 zaplatil úroky vo výške 151 eur a úver na bývanie sa začal úročiť od 25.11.2023. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus vo výške 50 % zo sumy 151 eur, teda sumu 75,50 eura? 

Odpoveď
Nie. Daňovník si môže za zdaňovacie obdobie 2023 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky len v sume 66,66 eura, nakoľko pomerná časť pripadajúca na 2 kalendárne mesiace vypočítaná z maximálnej sumy 400 eur predstavuje iba 66,66 eur (400/12*2).