Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Výška daňového bonusu na zaplatené úroky pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých od 1.1.2024

Výška daňového bonusu na zaplatené úroky pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých od 1.1.2024

Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 1 200 eur za rok.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie poskytnutého  na základe jednej a tej istej zmluvy o úvere na bývanie. 

V roku začatia úročenia úveru na bývanie má daňovník nárok na pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy 1 200 eur pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to od mesiaca, v ktorom začalo úročenie úveru na bývanie. Rovnako postupuje daňovník aj v roku, keď uplynie päťročná lehota na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, pričom uplatní len pomernú časť tohto daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, a to končiac mesiacom, v ktorom päťročná lehota skončila.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň daňovníka, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie.
Daňový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta matematicky.

FAQ

Otázka č. 1
Uzatvoril som v roku 2024 zmluvu o úvere na bývanie. Úver bol úročený od februára 2024. V roku 2024 som zaplatil úroky z tohto úveru v sume 1 984 eur. Akú sumu úrokov si môžem uplatniť ako daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2024?

Odpoveď
Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 992 eur (50% zo zaplatenej sumy úrokov vo výške 1 984 eura), nakoľko táto suma nepresahuje sumu pomernej časti pripadajúcej na 11 kalendárnych mesiacov je vo výške 1 100 eur, ktorú  vypočítate z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 1 200 eur (1 200/12*11).

 

Otázka č. 2
Uzatvoril som v roku 2024 zmluvu o úvere na bývanie. Úver bol úročený od februára  2024. V roku 2024 som zaplatil úroky z tohto úveru v sume 2 700 eur. Akú sumu úrokov si môžem uplatniť ako daňový bonus na zaplatené úroky v daňovom priznaní za rok 2024?

Odpoveď
Daňový bonus na zaplatené úroky si môžete uplatniť vo výške 1 100 eur , čo je suma pomernej časti pripadajúcej na 11 kalendárnych mesiacov  z maximálnej ročnej sumy daňového bonusu na zaplatené úroky, t. j. zo sumy 1 200 eur (1 200/12*11).  Keďže suma 50 % zo zaplatených úrokov (2 700/2= 1 350 eur)  presahuje maximálnu sumu, ktorú je možné uplatniť, daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonus na zaplatenú úroky vo výške 1 100 eur. 


Otázka č. 3
Daňovníkovi vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky za rok 2024. Banka mu poslala na jeho žiadosť potvrdenie, v ktorom okrem iného uviedla, že daňovník v roku 2024 zaplatil úroky vo výške 350 eur a úver na bývanie sa začal úročiť od 25.11.2024. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus vo výške 50 % zo sumy 350 eur, teda sumu 175 eur? 

Odpoveď
Áno. Daňovník si môže za zdaňovacie obdobie 2024 uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky v sume 175 eur, nakoľko pomerná časť pripadajúca na 2 kalendárne mesiace vypočítaná z maximálnej sumy 1 200 eur predstavuje sumu 200 eur (1200/12*2).