Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najskôr od 1.1.2024

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najskôr od 1.1.2024

Pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najskôr od 1.1.2024 si daňovník môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky podľa zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2024.

Pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých najskôr od 1.1.2024 daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z celkovej výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie (nie len najviac zo sumy 50 000), na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom slúžiace výlučne k jeho vlastnému trvalému bývaniu alebo k jeho vlastnému trvalému bývaniu spolu s blízkymi osobami.  Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Daňovník má nárok na daňový bonus na zaplatené úroky z úveru, ak splní tieto podmienky:

  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov,
  • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzatvorená zmluva o úvere na bývanie, nepresiahol 1,6 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie; priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov.

Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2023 dosiahla 1 430 eur, teda 1,6 násobok tejto sumy predstavuje 2 288 eur, táto suma priemerného mesačného príjmu sa posudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2024.

Priemerný mesačný príjem sa vypočítava zo zdaniteľných príjmov daňovníka, ktoré sú súčasťou základu dane (čiastkového základu dane), alebo osobitného základu dane, a to

  • z príjmov podľa § 5 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov zo závislej činnosti,
  • z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z príjmov z prenájmu nehnuteľností a z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu,
  • z príjmov podľa § 7 zákona o dani z príjmov, t. j. z príjmov z kapitálového majetku,
  • z príjmov podľa § 8 zákona o dani z príjmov, t. j. z ostatných príjmov nezaradených do príjmov podľa § 5 až § 7 zákona,
  • z príjmov podľa § 51e zákona o dani z príjmov, t. j. z podielov na zisku (dividendy), vyrovnacieho podielu, podielu na likvidačnom zostatku, podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi a podielu člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku.

Ak je daňovník dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú si uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, spolu s iným dlžníkom alebo spolu s inými viacerými dlžníkmi (ďalej len spoludlžník), pri uplatnení daňového bonusu na zaplatené úroky je potrebné, aby aj tento spoludlžník splnil podmienku veku, pričom priemerný mesačný príjem dlžníka spolu so spoludlžníkom nesmie presiahnuť súčin počtu dlžníka a spoludlžníka a 1,6 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca. Spoludlžníkovi nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky nevzniká daňovníkovi, ktorý je dlžníkom zo zmluvy o úvere na bývanie, ak je súčasne spoludlžníkom z inej zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa uplatňuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

Daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť aj daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Ak zomrie daňovník, ktorému vznikol nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže uplatniť daňovník, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie po zomrelom daňovníkovi. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky sa uplatní u zomrelého daňovníka za mesiace žitia vrátane mesiaca, v ktorom daňovník zomrel, a u daňovníka, na ktorého prešli nesplatené záväzky z úveru na bývanie, počnúc mesiacom nasledujúcim po mesiaci úmrtia daňovníka až do uplynutia päťročnej lehoty na uplatnenie nároku na daňový bonus na zaplatené úroky, ktorá sa počíta od vzniku nároku na daňový bonus na zaplatené úroky u zomrelého daňovníka. 

 

FAQ

Otázka č. 1
Daňovník podal žiadosť o úver dňa 24.2.2024. V tento deň 24.2.2024 však už mal 36 rokov veku. Má nárok na uplatnenie daňového bonusu za zaplatené úroky?

Odpoveď
Nie, nakoľko v deň podania žiadosti o úver už nespĺňal podmienku 35 rokov veku.


Otázka č. 2
Daňovník (dlžník) podal spolu so svojou manželkou (spoludlžníčkou) žiadosť o úver dňa 24.2.2024. Manželka však v deň podania žiadosti ešte nedovŕšila 18 rokov veku. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky, ak on ako dlžník splnil podmienku veku?

Odpoveď
Nie, nakoľko podmienku veku od 18 do 35 rokov ku dňu podania žiadosti o úver musia spĺňať obidvaja manželia, teda aj dlžník aj spoludlžník.


Otázka č. 3
Daňovník uzatvoril zmluvu o úvere dňa 24.2.2024. Ku dňu uzatvorenia zmluvy spĺňal aj podmienku veku, aj podmienku priemerného mesačného zárobku v roku 2023 menej ako 2 288 eura. Môže si uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie za rok 2024, ak jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý v roku 2024 prekročil stanovenú sumu? 

Odpoveď
Áno, podmienka výšky príjmu sa preveruje iba raz, a to k dátumu uzatvorenia zmluvy o úvere na bývanie a považuje sa za splnenú počas piatich rokov uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky. Priemerný mesačný príjem sa u tohto daňovníka na účely uplatňovania daňového bonusu na zaplatené úroky v rokoch 2024 až 2028 nesleduje.


Otázka č. 4
Daňovník ako dlžník uzatvoril v roku 2024 zmluvu o úvere na bývanie spolu s ďalším spoludlžníkom. Obidvaja spĺňajú podmienku veku.  Priemerný mesačný príjem daňovníka (dlžníka) za rok 2023 bol 2 300 eur. Priemerný mesačný príjem spoludlžníka za rok 2023 bol 824 eur. Môže si daňovník uplatniť daňový bonus na úroky, ak jeho priemerný mesačný príjem za rok 2023 presiahol sumu 2 288 eura?

Odpoveď
Áno môže, nakoľko súčet priemerných mesačných príjmov spolu za dlžníka a spoludlžníka nepresiahol sumu 4 576 eur (2 x 2 288). Súčet ich príjmov predstavuje iba 3 124 eur (2300 + 824), čo je menej ako 4 576 eur.


Otázka č. 5
Daňovník si uplatní za rok 2024 daňový bonus na zaplatené úroky z úveru na bývanie. V roku 2025 banka uskutoční predaj nehnuteľnosti dražbou, čím dôjde k predčasnému ukončeniu úverovej zmluvy a k splateniu úveru. Je daňovník povinný podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2024 a upraviť základ dane o sumu uplatneného daňového bonusu na zaplatené úroky?

Odpoveď
Nie, daňovník predčasným splatením úveru nestráca nárok na už uplatnený daňový bonus v roku 2024. Za rok 2025 mu však už nevznikne nárok na uplatnenie daňového bonusu na úroky.