Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > Stanoviská z Finančného riaditeľstva SR > Na poklaničnom doklade pri úhrade faktúry - neuvedené číslo faktúry, resp. nesprávne uvedené

Na poklaničnom doklade pri úhrade faktúry - neuvedené číslo faktúry, resp. nesprávne uvedené

Otázka
Podnikateľ pri zadávaní údajov o úhrade faktúry v aplikácii VRP nesprávne zadal číslo faktúry, resp. ho zabudol uviesť a zistil to až po vytlačení pokladničného dokladu. Ako má v danom prípade postupovať?  

Odpoveď
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici (ďalej len „ERP“) alebo vo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP alebo vo VRP; iný doklad vyhotovený ERP alebo VRP o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.

V § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. sú vymenované povinné údaje, ktoré pokladničný doklad vystavený z ERP alebo VRP najmenej musí obsahovať. V § 8 ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. je vymedzené, ktoré údaje uvedené v § 8 ods. 1 tohto zákona pokladničný doklad nesmie obsahovať, ak ide o úhradu faktúry.

V § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. nie je číslo faktúry uvedené ako povinný údaj pokladničného dokladu, preto na účely tohto zákona je na rozhodnutí podnikateľa, či na pokladničnom doklade bude číslo faktúry uvádzať. Napriek tejto skutočnosti je z dôvodu transparentnosti vhodné, aby pri úhrade faktúry v hotovosti (alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť) bolo na pokladničnom doklade číslo faktúry uvedené.

Ak po vystavení pokladničného dokladu podnikateľ zistí, že číslo faktúry na pokladničnom doklade nie je uvedené alebo je uvedené nesprávne, považujeme za vhodné odovzdať pokladničný doklad o vrátení tovaru podľa § 8 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. a odovzdať nový pokladničný doklad so správnym číslom faktúry.

Z dôvodu zabezpečenia zhody údajov zapísaných vo VRP s údajmi uvedenými na príslušnom pokladničnom doklade ručné vpisovanie chýbajúceho čísla faktúry alebo prepisovanie čísla faktúry na už vystavenom pokladničnom doklade neodporúčame