Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Doklady ORP/VRP > Stanoviská z Finančného riaditeľstva SR > Úhrada viacerých faktúr v hotovosti na jednom pokladničnom doklade

Úhrada viacerých faktúr v hotovosti na jednom pokladničnom doklade

Otázka
Môže podnikateľ pri úhrade viacerých faktúr v hotovosti vyhotoví jeden pokladničný doklad z ERP alebo VRP?

Odpoveď
Pre účely zákona o ERP je pri posúdení uvedenej problematiky potrebné vychádzať z nasledovných ustanovení tohto zákona:

  • § 3 ods. 1, podľa ktorého je podnikateľ povinný evidovať tržbu v ERP/VRP bez zbytočného odkladu po jej prijatí,
  • § 8 ods. 1, ktorý upravuje povinné náležitosti pokladničného dokladu, 
  • § 8 ods. 2, podľa ktorého pokladničný doklad, ak ide o úhradu faktúry, nesmie obsahovať údaje podľa odseku 1 písm.: 

g) označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
h) cenu tovaru alebo cenu služby,
j) základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
k) sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 l) výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného vyplýva, že pri úhrade faktúry je podnikateľ povinný tržbu prijatú v hotovosti evidovať v ERP/VRP a odovzdať kupujúcemu (odberateľovi) pokladničný doklad, ktorý obsahuje náležitosti v zmysle § 8 ods. 1 a 2 zákona o ERP. Zákon o ERP neupravuje možnosť evidovať viaceré faktúry uhradené kupujúcim na jednom pokladničnom doklade, avšak ani nezakazuje vyhotoviť pokladničný doklad, na ktorom je uvedená úhrada viacerých faktúr. Úhrada viacerých faktúr jedným pokladničným dokladom nie je v rozpore ani so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a ani so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

ERP
Ak to technické možnosti ERP umožňujú, podnikateľ nebude podľa nášho názoru postupovať v rozpore so zákonom o ERP, ak pri úhrade viacerých faktúr v hotovosti vyhotoví jeden pokladničný doklad z ERP, pričom je povinný prihliadať na § 4 ods. 1 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

VRP
Aplikácia VRP pri úhrade viacerých faktúr jedným pokladničným dokladom  v riadku „suma úhrady faktúry“ umožňuje  uviesť iba súčet jednotlivých faktúr (nie jednotlivé čiastky) a v riadku „číslo faktúry“ umožňuje uviesť všetky čísla jednotlivých faktúr.
I napriek tejto skutočnosti, uvedený postup (t. z. že na pokladničnom doklade bude uvedená iba celková úhrada viacerých faktúr ale aj čísla všetkých faktúr, ktorých jednotlivé sumy sú zahrnuté v celkovej úhrade) nie je v rozpore so zákonom o ERP, a rovnako ani  so  zákonom o DPH a zákonom o účtovníctve.

Dávame do pozornosti, že v aplikácii VRP pri vytváraní „Úhrada faktúry“ v časti „Špecifický údaj“ podnikateľ môže ako nepovinný údaj uviesť jednotlivé sumy úhrad faktúr. Tento údaj  bude zobrazený  pod znakom „MF“ .

Nastavenie „Špecifického údaja“ si podnikateľ zvolí v časti „Nastavenia“ a v Nastaveniach dokladu v časti „Zadávanie špecifických údajov“ je potrebné kliknúť na „Áno“ a následne  na „Uložiť“.