Strata "originálu" pokladničného dokladu

Otázka:
Ak odberateľ stratil pokladničný doklad o zakúpení tovaru, aký „náhradný“ doklad mu podnikateľ môže vyhotoviť?  

Odpoveď:
Podľa § 4 ods. 2 písm. b) 11. bod zákona č. 289/2008 Z. z. ERP musí umožňovať vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu uvedeného zákona so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak.
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v ERP alebo vo VRP odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v ERP alebo vo VRP; iný doklad vyhotovený ERP alebo VRP o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať.
Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje postup podnikateľa v prípade straty pokladničného dokladu kupujúcim a neobsahuje ani odkaz na iné právne normy, v ktorých by takýto postup bol definovaný.

Z uvedeného vyplýva, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ oprávnený vydať kupujúcemu iba pokladničný doklad a to len po prijatí tržby za predaný tovar alebo za poskytnutú službu.

Iný doklad o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Uvedené platí aj v prípade, keď sa kupujúci dožaduje vystavenia náhradného dokladu o zaplatení z dôvodu straty vydaného pokladničného dokladu.