Strata "originálu" pokladničného dokladu

Otázka:
 Ak kupujúci stratil originál pokladničného dokladu z pokladnice e-kasa klient,  môže mu podnikateľ (predávajúci)  na základe jeho žiadosti odovzdať kópiu pokladničného dokladu ?

Odpoveď:

Pokladničný doklad podľa § 8 ods. 2, 6 alebo  8 zákona č. 289/2008 Z. z. pokladnicou e-kasa klient  obsahuje okrem iných povinných náležitostí unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, overovací kód podnikateľa, pri prekročení hraničnej doby odozvy pokladničný doklad obsahuje podpisový kód podnikateľa a nesmie obsahovať unikátny identifikátor dokladu. 

Pokladnica e-kasa klient musí v zmysle § 4a ods. 2 písm. g) zákona č. 289/2008 Z. z. zabezpečiť vytlačenie kópie pokladničného dokladu, ktorá nesmie obsahovať unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa. 

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.

Zákon č. 289/2008 Z. z. neupravuje postup podnikateľa v prípade straty pokladničného dokladu kupujúcim a neobsahuje ani odkaz na iné právne normy, v ktorých je takýto postup upravený. 

Z uvedeného vyplýva, že v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. je podnikateľ oprávnený vydať kupujúcemu iba jeden originál pokladničného dokladu a to len po prijatí tržby za predaný tovar alebo za poskytnutú službu a kópiu pokladničného dokladu nesmie kupujúcemu odovzdať. Uvedené platí aj v prípade, keď sa kupujúci dožaduje vyhotovenia náhradného dokladu o zaplatení z dôvodu straty vydaného pokladničného dokladu.