Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie

Kto musí požiadať o zrušenie registrácie

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ dane, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad zruší registráciu platiteľa až po preverení splnenia podmienok ustanovených v § 81 ods. 2 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 -  Pozastavenie živnosti
SZČO - platiteľ DPH pozastavil živnosť od januára do júna 2020. Má povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie?
Odpoveď
V čase pozastavenia živnostenského oprávnenia daňový subjekt nie je oprávnený vykonávať živnosť. Ak platiteľ DPH podniká len na základe živnostenského oprávnenia, tak počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nevykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH. Ak platiteľ dane prestal vykonávať činnosť v tuzemsku, má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH. Ak si túto povinnosť nesplnil, daňový úrad by mal zrušiť registráciu pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH. Rozhodujúcou skutočnosťou pre zrušenie registrácie platiteľa DPH, ktorý pozastavil prevádzkovanie živnosti je, či na účely zákona o DPH je zdaniteľnou osobou alebo nie, či okrem činnosti, ktorú vykonával na základe živnostenského oprávnenia vykonáva aj inú činnosť, ktorá sa na účely zákona o DPH považuje za podnikanie, resp. či sa počas pozastavenia prevádzkovania živnosti pripravuje na výkon inej činnosti.
 
Otázka č. 2 - Zrušenie živnostenského oprávnenia
Platiteľ DPH registrovaný od 1.12.2016 požiadal  DÚ dňa 2.3.2020 o zrušenie registrácie z dôvodu zrušenia živnostenského oprávnenia. Platiteľ dosiahol príjem zo živnosti za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 60 000 eur a z prenájmu bytu  dosiahol príjem 20 000 eur. Výška jeho obratu za predchádzajúcich po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov je 80 000 eur. Sú splnené podmienky na zrušenie registrácie platiteľa DPH?
Odpoveď
Pre účely zákona o DPH sa za podnikanie považuje aj príjem z využívania hmotného majetku, ktorým je v uvedenom prípade prenájom nehnuteľnosti každou osobou. Obrat platiteľa DPH za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahol  sumu  49 790 eur, preto daňový úrad nezruší registráciu pre daň z dôvodu, že nie sú splnené podmienky ustanovené v § 81 ods. 2 a ani v ods. 1 zákona o DPH.