Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie

Kto musí požiadať o zrušenie registrácie

Povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH má platiteľ dane, keď prestane vykonávať podnikanie podľa § 3 ods. 2 zákona o DPH. Daňový úrad zruší registráciu platiteľa až po preverení splnenia podmienok ustanovených v § 81 ods. 2 zákona o DPH.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 -  Pozastavenie živnosti
SZČO - platiteľ DPH pozastavil živnosť od januára do júna 2023. Má povinnosť podať žiadosť o zrušenie registrácie?
Odpoveď
V čase pozastavenia živnostenského oprávnenia daňový subjekt nie je oprávnený vykonávať živnosť. Ak platiteľ DPH podniká len na základe živnostenského oprávnenia, tak počas doby pozastavenia prevádzkovania živnosti nevykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle § 3 zákona o DPH. Ak platiteľ dane prestal vykonávať činnosť v tuzemsku, má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH. Ak si túto povinnosť nesplnil, daňový úrad by mal zrušiť registráciu pre daň podľa § 81 ods. 3 písm. b) zákona o DPH. Rozhodujúcou skutočnosťou pre zrušenie registrácie platiteľa DPH, ktorý pozastavil prevádzkovanie živnosti je, či na účely zákona o DPH je zdaniteľnou osobou alebo nie, či okrem činnosti, ktorú vykonával na základe živnostenského oprávnenia vykonáva aj inú činnosť, ktorá sa na účely zákona o DPH považuje za podnikanie, resp. či sa počas pozastavenia prevádzkovania živnosti pripravuje na výkon inej činnosti.
 
Otázka č. 2 - Zrušenie živnostenského oprávnenia
Platiteľ DPH registrovaný od 1.12.2016 požiadal  DÚ dňa 2.3.2023 o zrušenie registrácie z dôvodu zrušenia živnostenského oprávnenia, avšak dosiahol príjem zo živnosti za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov 60 000 eur. Má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie platiteľa DPH?
Odpoveď
Áno. Ak platiteľ DPH podnikal len na základe živnostenského oprávnenia, potom má povinnosť požiadať o zrušenie registrácie pre daň podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH, pretože prestal vykonávať podnikanie.