Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 – Prenájom bytu a zrušenie registrácie
Fyzická osoba je platiteľom dane od 1.1.2016. Dňa 21.1.2020 zrušila živnostenské oprávnenie a požiadala DÚ o zrušenie registrácie z dôvodu, že prestala vykonávať ekonomickú činnosť a za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat vo výške 42 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že prenajíma byt, ktorý nemá zaradený v majetku. Z tohto prenájmu dosiahla fyzická osoba príjem 10 000 eur. Zruší DÚ registráciu fyzickej osoby?
Odpoveď
Nie.  Pre účely zákona o DPH sa za podnikanie považuje aj príjem z využívania hmotného majetku, ktorým je prenájom nehnuteľnosti. Obrat platiteľa dane za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahol 49 790 eur ( 42 000 + 10 000 = 52 000), preto DÚ   nezruší  registráciu pre  daň  z dôvodu, že nie  sú splnené  podmienky ustanovené v § 81 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH.