Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie > Dobrovoľné zrušenie registrácie platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH

Dobrovoľné zrušenie registrácie platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH

Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 zákona o DPH môže podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH, ak:
a) uplynul jeden rok odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a zároveň
b) jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov 49 790 eur.
Platiteľ dane, ktorý žiada o zrušenie registrácie, musí splniť obidve hore uvedené podmienky, inak daňový úrad registráciu pre daň nezruší. Platiteľ dane žiadosť o zrušenie registrácie nájde na internetovej stránke Finančnej správy SR časti Elektronické formuláre.

FAQ

Otázka č. 1 – Zrušenie registrácie z dôvodu nízkeho obratu
Fyzická osoba je registrovaná za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH od 1.7.2019. Platiteľ dane podal dňa 1.5.2020 žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu, že jeho obrat zo živnosti je 10 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že ani v budúcnosti nepredpokladá vyšší obrat zo živnosti.
Odpoveď
Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH má právo požiadať o zrušenie registrácie platiteľa dane, ak spĺňa dve podmienky ustanovené zákonom. Žiadosť môže byť podaná až po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a obrat platiteľa dane nesmie dosiahnuť za posledných uplynulých dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Daňový úrad nezruší registráciu pre daň z dôvodu, že nie je splnená jedna z podmienok stanovených v § 81 ods. 1 zákona o DPH. Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň bola podaná platiteľom dane pred uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane.

Otázka č. 2 – Prenájom bytu a zrušenie registrácie
Fyzická osoba je platiteľom dane od 1.1.2016. Dňa 21.1.2020 zrušila živnostenské oprávnenie a požiadala DÚ o zrušenie registrácie z dôvodu, že prestala vykonávať ekonomickú činnosť a za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat vo výške 42 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že prenajíma byt, ktorý nemá zaradený v majetku. Z tohto prenájmu dosiahla fyzická osoba príjem 10 000 eur. Zruší DÚ registráciu fyzickej osoby?
Odpoveď
Nie.  Pre účely zákona o DPH sa za podnikanie považuje aj príjem z využívania hmotného majetku, ktorým je prenájom nehnuteľnosti. Obrat platiteľa dane za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahol 49 790 eur ( 42 000 + 10 000 = 52 000), preto DÚ   nezruší  registráciu pre  daň  z dôvodu, že nie  sú splnené  podmienky ustanovené v § 81 ods. 1 a ods. 2 zákona o DPH.

Otázka č. 3  – Povinnosti PO alebo FO pri zrušení registrácie 
Aký je postup právnickej osoby, resp. fyzickej osoby pri zrušení registrácie pre daň?
Odpoveď
Uplynutím dňa, ktorým právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom DPH jej končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. Osoba, ktorá bola platiteľom DPH, má povinnosť do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom DPH odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH). Osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, má povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť podľa § 78 ods. 2 zákona o DPH.

Otázka č. 4  -  Povinnosti platiteľa pri zrušení registrácie s mesačným zdaňovacím obdobím
Právnickej osobe s mesačným zdaňovacím obdobím určil daňový úrad ako deň, ktorým prestala byť platiteľom DPH  15.4.2022. Aké sú povinnosti PO?
Odpoveď
Spoločnosti dňom 15.4.2020 končí jej prebiehajúce mesačné zdaňovacie obdobie a v lehote do 10 dní, t.j. do 25.4.2022 je povinná vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH). Prebiehajúce zdaňovacie obdobie od 1.4. do 15.4.2022 je posledným zdaňovacím obdobím a do 10.5.2022 je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. 

Otázka č. 5  -  Povinnosti platiteľa pri zrušení registrácie so štvrťročným zdaňovacím obdobím
Fyzickej osobe so štvrťročným zdaňovacím obdobím, určil daňový úrad 25.2.2020 deň, ktorým prestáva byť platiteľom DPH. Aké má povinnosti FO?
Odpoveď
Obdobie od 1.1.2020 do 25.2.2020 vrátane je posledným zdaňovacím obdobím. Daňové priznanie je povinná podať do 23.3.2020 (namiesto soboty 21.3.2020) a do 6.3.2020 je povinná vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň.