Úvod > DPH > Zrušenie registrácie pre DPH > Kto musí požiadať o zrušenie registrácie > Dobrovoľné zrušenie registrácie platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH

Dobrovoľné zrušenie registrácie platiteľa registrovaného podľa § 4 zákona o DPH

Platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 zákona o DPH môže podať žiadosť o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 zákona o DPH:

  • a to najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur,
  • ak dosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur výlučne z dodaní tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37 až 39, a odôvodnene predpokladá, že bude v tuzemsku uskutočňovať výlučne dodania tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42.  Ak by však takýto platiteľ DPH dosahoval stanovený obrat za predmetné obdobie aj z iných dodávok tovarov a služieb, t.j. napr. by popri oslobodených plneniach podľa § 37 až § 39 zákona o DPH dodával aj tovary  alebo služby v tuzemsku, ktoré by zdaňoval DPH, t.j. mal by ,,zmiešanú činnosť“, nemôže požiadať o zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 1 písm. b) zákona o DPH (a to bez ohľadu na výšku obratu dosiahnutého z týchto iných dodaní).

 Platiteľ dane žiadosť o zrušenie registrácie nájde na internetovej stránke Finančnej správy SR časti Elektronické formuláre.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Zrušenie registrácie z dôvodu nízkeho obratu
Fyzická osoba je registrovaná za platiteľa dane podľa § 4 zákona o DPH od 1.7.2019. Platiteľ dane podal dňa 1.5.2023 žiadosť o zrušenie registrácie z dôvodu, že jeho obrat zo živnosti je 10 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že ani v budúcnosti nepredpokladá vyšší obrat zo živnosti.
Odpoveď
Platiteľ dane registrovaný podľa § 4 zákona o DPH má právo požiadať o zrušenie registrácie platiteľa dane, ak spĺňa dve podmienky ustanovené zákonom. Žiadosť môže byť podaná až po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane a obrat platiteľa dane nesmie dosiahnuť za posledných uplynulých dvanásť po sebe idúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Daňový úrad nezruší registráciu pre daň z dôvodu, že nie je splnená jedna z podmienok stanovených v § 81 ods. 1 zákona o DPH. Žiadosť o zrušenie registrácie pre daň bola podaná platiteľom dane pred uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom dane.

Otázka č. 2 – Prenájom bytu a zrušenie registrácie
Fyzická osoba je platiteľom dane od 1.1.2016. Dňa 21.1.2023 zrušila živnostenské oprávnenie a požiadala DÚ o zrušenie registrácie z dôvodu, že prestala vykonávať ekonomickú činnosť a za posledných 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahla obrat vo výške 42 000 eur. Zároveň v žiadosti uvádza, že prenajíma byt s oslobodením od DPH, ktorý nemá zaradený v majetku. Z tohto prenájmu dosiahla fyzická osoba príjem 10 000 eur. Zruší DÚ registráciu fyzickej osoby?
Odpoveď
Áno.  V opísanom prípade, ak daná zdaniteľná osoba dosahuje obrat výlučne len z činnosti oslobodenej od dane podľa § 38 zákona o DPH, môže podať žiadosť o zrušenie registrácie DPH.

Otázka č. 3  – Povinnosti PO alebo FO pri zrušení registrácie 
Aký je postup právnickej osoby, resp. fyzickej osoby pri zrušení registrácie pre daň?
Odpoveď
Uplynutím dňa, ktorým právnická alebo fyzická osoba prestáva byť platiteľom DPH jej končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť identifikačného čísla pre daň. Osoba, ktorá bola platiteľom DPH, má povinnosť do desiatich dní odo dňa, kedy prestala byť platiteľom DPH odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH). Osoba, ktorej bola zrušená registrácia pre daň, má povinnosť podať daňové priznanie do 25 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a v tej istej lehote je povinná zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť podľa § 78 ods. 2 zákona o DPH.

Otázka č. 4  -  Povinnosti platiteľa pri zrušení registrácie s mesačným zdaňovacím obdobím
Právnickej osobe s mesačným zdaňovacím obdobím určil daňový úrad ako deň, ktorým prestala byť platiteľom DPH  15.4.2022. Aké sú povinnosti PO?
Odpoveď
Spoločnosti dňom 15.4.2022 končí jej prebiehajúce mesačné zdaňovacie obdobie a v lehote do 10 dní, t.j. do 25.4.2022 je povinná vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH). Prebiehajúce zdaňovacie obdobie od 1.4. do 15.4.2022 je posledným zdaňovacím obdobím a do 10.5.2022 je povinná podať daňové priznanie a zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť. 

Otázka č. 5  -  Povinnosti platiteľa pri zrušení registrácie so štvrťročným zdaňovacím obdobím
Fyzickej osobe so štvrťročným zdaňovacím obdobím, určil daňový úrad 25.2.2022 deň, ktorým prestáva byť platiteľom DPH. Aké má povinnosti FO?
Odpoveď
Obdobie od 1.1.2022 do 25.2.2022 vrátane je posledným zdaňovacím obdobím. Daňové priznanie je povinná podať do 22.3.2022 a do 7.3.2022  je povinná vrátiť osvedčenie o registrácii pre daň (platí pre platiteľa DPH registrovaného pred 1.1.2022 - § 85kl ods. 9 zákona o DPH).

Otázka č. 6 - Zrušenie registrácie pre DPH z titulu vykonávania iba prenájmu nehnuteľnosti 
Od 01.10.2022 som registrovaný ako platiteľ DPH, lebo som prekročil stanovený obrat z titulu prenájmu nehnuteľnosti podľa § 38 ods. 3 zákona o DPH – žiadnu inú činnosť nerobím. Prenájom nehnuteľnosti fakturujem nájomcovi s oslobodením od dane, podávam daňové priznanie k DPH s vyplneným riadkom 13 a prázdny kontrolný výkaz – každý mesiac. Na základe novely zákona o DPH platnej od 1.1.2023 vraj môžem zrušiť moju registráciu platiteľa DPH. Môžem to naozaj urobiť?
Odpoveď
Áno. V opísanom prípade, ak daná zdaniteľná osoba dosahuje obrat výlučne len z činnosti oslobodenej od dane podľa § 38 zákona o DPH, môže podať žiadosť o zrušenie registrácie DPH.

Otázka č. 7 – Zrušenie registrácie pre DPH – poisťovacie služby
S.r.o. vznikla v júli 2022 a hneď začala podnikať v oblasti poskytovania poisťovacích služieb oslobodených od dane podľa § 37 zákona o DPH. Od 1.11.2022 je registrovaná za platiteľa DPH, pričom za obdobie VII/2022 -  III/2023 dosiahla z poskytovania týchto služieb obrat 55 000 eur. Žiadnu inú činnosť nevykonáva a predpokladá,  že ani nebude vykonávať. Môže tento platiteľ DPH podať žiadosť o zrušenie registrácie v apríli 2023?
Odpoveď
Nie, pretože daný obrat nedosiahla za 12 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov, ale len za 9 predchádzajúcich kalendárnych mesiacov. Daná s.r.o. bude môcť požiadať o zrušenie registrácie najskôr v júli 2023 pri splnení ostatných podmienok.