Úvod > Daň z motorových vozidiel > Výpočet dane a pomernej časti dane z MV > Výpočet pomernej časti dane u vozidla používaného na výkon prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobusová preprava)

Výpočet pomernej časti dane u vozidla používaného na výkon prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobusová preprava)


Vozidlo  používané na výkon prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme je oslobodené od dane z motorových vozidiel. V prípade jeho používania mimo tohto výkonu však už vozidlo podlieha dani z motorových vozidiel.

Pomerná časť dane za dni, v ktorých sa vozidlo používalo aj  na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme, sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane alebo upravenej ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme.
 
 
Otázka č. 1 - výpočet pomernej časti dane pri používaní vozidla okrem verejného záujmu v zdaňovacom období r. 2023
Daňovník používal vozidlo na podnikanie na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme (autobusová doprava), ktoré okrem tejto činnosti použil aj na zájazdy nasledovne:
•    v januári v dňoch od 15. – 20., t. j. 6 dní,
•    v marci v dňoch od 12. – 15., t. j. 4 dni.
Prvá evidencia vozidla je 15.5.2022 a celoročná sadzba za vozidlo je 877 eur. Ako sa vypočíta pomerná časť dane v tomto prípade?
Odpoveď
V uvedenom prípade sa pomerná časť dane vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme, t. j.: 877 - 50 % zníženie = 438,50 / 365 x 10 (počet dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme) = 12,01 eura
 
 
Otázka č. 2 - výpočet pomernej časti dane pri súbehu používania vozidla vo verejnom záujme ako aj mimo verejného záujmu
Vzniká povinnosť vypočítať pomernú časť dane za vozidlo osobnej pravidelnej dopravy vykonávajúcej prepravu na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme v prípade, ak v rámci toho istého dňa dôjde k súbehu používania vozidla vo verejnom záujme ako aj mimo verejného záujmu (napr. vozidlo sa použije aj na zájazdy)?
Odpoveď
Ak v rámci toho istého dňa dôjde k súbehu používania vozidla vo verejnom záujme ako aj mimo verejného záujmu (napr. zájazdy), tento deň (celý deň)  na účely výpočtu pomernej časti dane sa započíta do počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo používalo na prepravu uskutočnenú mimo služby vo verejnom záujme.