Na strane sponzorovaného

V súvislosti s prijatím zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zmenil a doplnil zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  Možnosť poskytovania sponzorského a presné vymedzenie jeho poskytovania je uvedený v § 50 a 51 zákona o športe. Príjem zo sponzorského je zdaniteľným príjmom športových organizácií.  

Spôsob zahrnovania takto prijatého sponzorského je rovnaký ako v prípade prijatých dotácií, t.j. bude sa do základu dane zahŕňať vo výške, v akej bol použitý na úhradu výdavkov sponzorovaného. Ak bol príjem zo sponzorského použitý na obstaranie odpisovaného hmotného majetku, sponzorské sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27 alebo § 28 alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitého príjmu na obstaranie tohto majetku.  Ak je zmluva o sponzorstve v športe uzatvorená na obdobie presahujúce zdaňovacie obdobie, zahrnie sa príjem plynúci na základe tejto zmluvy do základu dane postupne v období, kedy daňovník príjem čerpal, a to v takej výške, v akej ho použil v danom zdaňovacom období v súlade s dohodnutým účelom, časovým rozvrhom a spôsobom použitia predmetu zmluvy o sponzorstve v športe. 

V prípade daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie sú príjmy zo sponzorského dosiahnuté na základe zmluvy o sponzorstve v športe predmetom dane podľa § 12 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pričom nie sú od dane oslobodené podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov ani v prípade, ak im tieto príjmy plynú v súvislosti s činnosťou, na ktorej účel vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou.  

FAQ

Otázka č. 1 - Zdaňovanie sponzorského v neziskovej organizácii

Ako bude postupovať nezisková organizácia zameraná na športové aktivity pri prijatí sponzorského? Bude tieto príjmy zdaňovať?

Odpoveď

V neziskovej organizácii je príjem zo sponzorského dosiahnutého na základe zmluvy o sponzorstve v športe uzatvorenej podľa § 50 a §51 zákona o športe č.440/2015 Z. podľa § 12 ods.2 zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2016 predmetom dane. Rovnako bolo spresnené ustanovenie § 13 ods.1 písm. a) zákona o dani z príjmov, podľa ktorého príjmy zo sponzorského nepatria medzi oslobodené príjmy daňovníkov nezriadených alebo nezaložených na podnikanie. Uvedené príjmy patria medzi zdaniteľné príjmy aj v prípade ak im plynú v súvislosti s činnosťou , na ktorej účel títo daňovníci vznikli. K takto dosiahnutým príjmom si môžu uplatniť príjemcovia sponzorského výdavky, ktoré sú daňovými výdavkami  po splnení podmienok v §19 a v §2 písm. i) zákona o dani z príjmov.