Účtovanie sponzorského

S účinnosťou od 1.1.2016 sa v § 52 b postupov účtovania ustanovuje aj účtovanie poskytnutého sponzorského a účtovanie povinnosti vrátiť sponzorské. Poskytnuté sponzorské sa účtuje na ťarchu nákladového účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť, prípadne sa časovo rozlišuje. Účet časového rozlíšenia sa zúčtuje do nákladov postupne  počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas  kratšieho dohodnutého obdobia. Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe. Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstvo v športe sa účtuje na ťarchu účtu 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Na účte 347 - Ostatné dotácie sa účtuje aj nárok na peňažné plnenie a nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) podľa osobitného predpisu - zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Nárok na sponzorské sa účtuje na ťarchu účtu 347 - Ostatné dotácie na základe uzavretej zmluvy o sponzorstve v športe so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období. Suma sponzorského sa účtuje do výnosov systematicky v období zodpovedajúcemu vecnému a časovému súladu účtovania súvisiacich nákladov.

Sponzorské na majetok spojené s kúpou, zhotovením alebo inou formou nadobudnutia majetku alebo technického zhodnotenia dlhodobého majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 384 - Výnosy budúcich období pri

  1. odpisovanom dlhodobom majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy, náklady na zostatkovú hodnotu pri vyradení majetku z účtovníctva,
  2. neodpisovanom majetku, v prospech vecne príslušného účtu výnosov a to v účtovnom období, v ktorom je účtovaný súvisiaci náklad, napríklad spotreba majetku, náklad na vyradenie majetku z účtovníctva.

Sponzorské na úhradu nákladov, ktoré kompenzuje konkrétne náklady sponzorovaného, sa účtuje do výnosov v účtovnom období, v ktorom sa účtuje kompenzovaný náklad. Pri účtovaní sponzorského na úhradu nákladov sa na zabezpečenie vecnej a časovej súvislosti použije účtovanie na účte 384 - Výnosy budúcich období. Tieto sa rozpúšťajú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Pri účtovaní povinnosti vrátiť poskytnuté sponzorské sa vznik záväzku účtuje najskôr s hodnotou na účte 384 - Výnosy budúcich období. V rozsahu, v ktorom suma prevýši sumu výnosov budúcich období, alebo ak neexistujú výnosy budúcich období, sa účtuje do nákladov bežného účtovného obdobia.

Poskytnuté sponzorské na základe zmluvy o sponzorstve v športe, sa účtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Ak sa spozorovaný zaviazal v zmluve o sponzorstve v športe k plneniu pre sponzora, napríklad k uvádzaniu loga sponzora, poskytnuté sponzorské sa časovo rozlišuje a účtuje sa do nákladov postupne počas trvania zmluvy o sponzorstve v športe alebo počas kratšieho dohodnutého obdobia.

 
 
 
Otázka č. 3 – Účtovanie sponzorského
Ako a kedy sa má zaúčtovať sponzorské na odpisovaný majetok - cyklokrosový bicykel v hodnote 12 600 € pre nájdeného športovca, ktorý bude tento bicykel používať 24 mesiacov?  Zmluva o sponzorstve v športe  z 15.12.2016 bola zverejnená  v informačnom systéme športu. Nákup cyklokrosového bicykla 12.1.2017 v sume 12 600 €.  Sponzorovaný športovec sa zaviazal v zmluve k propagovaniu loga sponzora počas všetkých tréningov a pretekov Slovenského pohára v cyklokrose v roku 2017 a 2018, t.j. 24 mesiacov.
 
Odpoveď
Účtovanie sponzor:
15.12.2016 - poskytnutie sponzorského: 381/221 v sume 12 600 €
mesačne (24 mesiacov) v roku 2017 a 2018: 548/381 v sume 525 €
 
Účtovanie sponzorovaný športový klub:
15.12.2016 - prijatie sponzorského: 221/384 v sume 12 600 €
12.1.2017 - nákup cyklokrosového bicykla: 042/221 v sume 12 600 €
12.1.2017 - zaradenie do používania: 022/042
mesačné účtovné odpisy (2017 a 2018):  551/082 v sume 525 €
rozpustenie prijatého sponzorského vo výške odpisov: 384/648 v sume 525 €