Na strane sponzora

Podľa ustanovenia § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov sa do základu daňovníka až po zaplatení zahrnú výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a § 51 zákona o športe (ďalej len ZOŠ),  poskytnuté počas obdobia tejto zmluvy v rozsahu podľa jeho skutočného použitia a to za podmienky, že sponzor vykáže kladný základ dane a príjemcom sponzorského nie je amatérsky športovec uvedený v § 4 ods. 4 písm. a/, c/ a d/ ZOŠ, okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 ZOŠ.

Toto ustanovenie sa použije po prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr 1.1.2016.

Podľa § 51 ods. 3 zákona o športe má sponzor právo žiadať informácie o použití sponzorského a sponzorovaný mu ich je povinný  bezodkladne poskytnúť. Podľa § 51 ods. 4 zákona o športe je sponzorovaný povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa § 51 zákona o športe, ktoré sú prístupné aj tretím osobám.

FAQ

Otázka č. 1 - Podmienky pre uznanie sponzorského do daňových výdavkov u sponzora 

Čo sa rozumie pod slovným spojením "v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v zdaňovacom období" ? Ak bolo zmluvne dohodnuté poskytnutie sponzorského vo výške 100 eur, ale v príslušnom zdaňovacom období bolo sponzorovanému skutočne poskytnuté sponzorské len vo výške 50 eur, tak "skutočným použitím" sa rozumie  50 eur alebo zmluvne dohodnutých 100 eur? Je potrebné skúmať, koľko z týchto 50 eur skutočne sponzorovaný použil? Daňovo uznaným výdavkom je sponzorské po splnení všetkých podmienok len v prípade, ak sponzor nevykázal daňovú stratu?

Odpoveď

Do základu daňovníka až po zaplatení sa zahrnú výdavky na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe poskytnuté počas obdobia tejto zmluvy v rozsahu podľa jeho skutočného použitia a to za podmienky, že sponzor vykáže kladný základ dane a príjemcom sponzorského nie je amatérsky športovec uvedený v § 4 ods. 4 písm. a/, c/ a d/ ZOŠ, okrem športového reprezentanta podľa § 29 ods. 2 ZOŠ. Sponzor si môže do daňových výdavkov uplatniť sponzorské, len ak ho skutočne zaplatil a len vo výške preukázateľne použitej sponzorovaným v príslušnom zdaňovacom období.  

Podľa § 51 ods. 3  ZOŠ má sponzor právo žiadať informácie o použití sponzorského a sponzorovaný mu je povinný ich bezodkladne poskytnúť. Podľa § 51 ods. 4 ZOŠ je sponzorovaný povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia sponzorského najneskôr do 25. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nevedie príjmy a výdavky sponzorského na osobitnom bankovom účte podľa § 51 ZOŠ, ktoré sú prístupné aj tretím osobám.

Z uvedeného vyplýva, že u sponzora môže byť sponzorské daňovým výdavkom len po zaplatení, a to v rozsahu, v akom sponzorovaný preukáže ich použitie v zdaňovacom období v zmysle uvedeného (v tomto prípade do výšky 50 eur ak ich daňovník skutočne použil). Zároveň musí byť u sponzora splnená podmienka vykázania kladného základu dane v príslušnom zdaňovacom období.