Predmetom dane nie je u PO

Podľa § 12 ods. 7 zákona o dani z príjmov predmetom dane u PO nie je:
  1. príjem podľa § 50 (podiel zaplatenej dane),
  2. príjem získaný darovaním okrem darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa alebo dedením,
  3. podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)], okrem
    - príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. e) a g) vyplácaného právnickej osobe, ak tento príjem plynie daňovníkovi podľa § 2 písm. d) druhého bodu od právnickej osoby, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x), alebo je vyplácaný daňovníkom podľa § 2 písm. d) druhého bodu právnickej osobe, ktorá je daňovníkom nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x),
    - príjmu (výnosu) podľa § 3 ods. 1 písm. f) vyplácaného právnickej osobe,
  4. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
FAQ
Otázka č. 1 – Výplata dividend (podielov na zisku) zo zahraničia
Slovenská s.r.o. vlastní podiel na základnom imaní v švajčiarskej spoločnosti (57 %). Švajčiarska spoločnosť vyplatila v roku 2023 slovenskej spoločnosti podiel na zisku za zdaňovacie obdobie roku 2022. Zdaňuje rezident SR tento príjem v daňovom priznaní k dani z príjmov PO?
Odpoveď
Ak rezidentovi SR (slovenskej spoločnosti) plynuli v roku 2023 podiely na zisku (dividendy) za zdaňovacie obdobie roku 2022 od daňového rezidenta Švajčiarska (švajčiarskej spoločnosti), predmetný príjem je zdaniteľný vo Švajčiarsku v zmysle článku 10 ods. 2 písm. b) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená pod č. 127/1998 Z. z., ďalej len „zmluva“) v maximálnej výške 15 % hrubej sumy dividend.
Z uvedeného vyplýva, že zmluva dáva právo na zdanenie takýchto dividend Švajčiarsku v max. výške 15 % hrubej sumy dividend. Či a v akej výške toto právo Švajčiarsko využije, závisí od jeho vnútroštátnej daňovej legislatívy.
Avšak v zmysle slovenského zákona o dani z príjmov za splnenia podmienok podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov ide o príjem, ktorý v SR nie je predmetom dane.
To znamená, že ak tuzemskej právnickej osobe (slovenskej spoločnosti) plynuli dividendy od právnickej osoby, ktorá je rezidentom zmluvného štátu (Švajčiarska), tieto v zmysle § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov nie sú predmetom dane v SR.

 
Otázka č. 2 – Výplata vyrovnacieho podielu zo zahraničia
Slovenská s.r.o. vlastní obchodný podiel v českej spoločnosti. Po skončení jej účasti v zahraničnej spoločnosti jej bol vyplatený v roku 2023 prislúchajúci vyrovnací podiel. Je slovenská spoločnosť povinná zdaniť v SR tento výnos?
Odpoveď
Podľa § 12 ods. 7 písm. c) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva [§ 3 ods. 1 písm. e)] v rozsahu, v akom nie je daňovým výdavkom u daňovníka vyplácajúceho tento podiel na zisku, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi alebo podiel na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou [§ 3 ods. 1 písm. g)].
Ak sú v predloženom prípade splnené podmienky vymedzené vo vyššie uvedených ustanoveniach zákona o dani z príjmov, vyplatený vyrovnací podiel príjem nie je predmetom dane.