Predmetom dane nie je u FO

Podľa § 3 ods. 2 zákona o dani z príjmov predmetom dane u FO nie je:
  1. prijatá náhrada oprávnenej osoby podľa osobitných  predpisov, príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením nehnuteľnosti, bytu, nebytového priestoru alebo ich častí (ďalej len "nehnuteľnosť") alebo hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo v súvislosti s výkonom podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa,
  2. úver a pôžička,
  3. daň z pridanej hodnoty uplatnená v cene tovaru alebo služby, ak ide o platiteľa tejto dane,
  4. príjem plynúci z dôvodu nadobudnutia nových akcií a podielov ako aj príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení daňovníka bez likvidácie, a to aj vtedy, ak súčasťou splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti je aj majetok spoločnosti so sídlom v členských štátoch Európskej únie.
FAQ
Otázka č. 1 – Rezident SR získal príjem dedením z Nemecka
Rezident SR zdedil po rezidentovi Nemecka – svojom strýkovi – finančnú hotovosť. V ktorom štáte má tento príjem priznať a zdaniť?
Odpoveď
Podľa článku 21 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Nemecka o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (uverejnená pod č. 18/1984 Zb., ďalej len „zmluva“) príjmy rezidenta Slovenskej republiky, ktoré nie sú výslovne uvedené v predchádzajúcich článkoch, sa môžu zdaniť len v Slovenskej republike.
Podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty, okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane [nie sú zdaniteľnými príjmami v zmysle § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov], daňovník neuvádza v daňovom priznaní.
Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že SR má podľa zmluvy právo zdaniť predmetný príjem, podľa zákona o dani z príjmov tento príjem nie je predmetom dane a nevstupuje daňovníkovi do základu dane (t. z., že ho nebude zdaňovať).
 
Otázka č. 2 – Rezident SR získal príjem darovaním hotovosti z USA
Rezident SR dostal darom finančnú hotovosť od príbuznej z USA. Má povinnosť zdaniť tento príjem v SR?
Odpoveď
Podľa článku 22 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovým únikom v odbore daní z príjmov a z majetku (uverejnená  pod č. 74/1994 Z. z., ďalej len „zmluva“), príjmy rezidenta Slovenskej republiky, ktoré nie sú výslovne uvedené v predchádzajúcich článkoch, sa môžu zdaniť len v Slovenskej republike.
Podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov predmetom dane nie je príjem získaný vydaním, darovaním alebo dedením hnuteľnej veci, práva alebo inej majetkovej hodnoty, okrem príjmu z neho plynúceho a okrem darov poskytnutých v súvislosti s výkonom činnosti podľa § 5 alebo § 6 a darov, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.
Príjmy, ktoré nie sú predmetom dane [nie sú zdaniteľnými príjmami v zmysle § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov], daňovník neuvádza v daňovom priznaní.
Z uvedeného vyplýva, že napriek tomu, že SR má podľa zmluvy právo zdaniť predmetný príjem, podľa zákona o dani z príjmov tento príjem nie je predmetom dane a nevstupuje daňovníkovi do základu dane.
 
Otázka č. 3 - Rezidentovi SR plynul príjem vo forme podielov na zisku (dividend)
Fyzickej osobe (rezidentovi SR) v roku 2023 rakúska spoločnosť vyplatila podiely na zisku, ktoré boli vykázané za rok 2016. Uvádza rezident SR takýto príjem v daňovom priznaní v SR?
Odpoveď
Právo na zdanenie tohto príjmu (dividend) má v zmysle zmluvy Rakúska republika, daň však nesmie presiahnuť 10% hrubej sumy dividend. Podmienkou, aby sa uplatnila limitovaná sadzba dane na zdanenie týchto dividend, je včasné preukázanie daňovej rezidencie daňovníka (rezidenta SR) a skutočného vlastníctva dividend vyplácajúcej spoločnosti. To, či Rakúska republika právo na zdanenie dividend využije a akým spôsobom, upravuje jej lokálna daňová legislatíva.
Rezident SR tento príjem neuvedie vo svojom daňovom priznaní podanom v SR z dôvodu, že podľa zákona o dani z príjmov podiely na zisku (dividendy) za zdaňovacie obdobie rokov 2004 až 2016, vyplatené v roku 2023 fyzickej osobe, nie sú predmetom dane.