Účtovanie výdavkov na stravovanie podnikateľa od 1.1.2022

Otázka

SZČO od 1.1.2022 nemusí preukazovať účtovným dokladom, že mu bola strava poskytnutá. Z tohto dôvodu sa SZČO pýta, či má o nároku na stravné v podvojnom účtovníctve účtovať mesačne alebo raz ročne a či je to potrebné vyplácať aj cez pokladnicu. V dopyte uvádzate, že v jednoduchom účtovníctve sa to účtuje na konci účtovného obdobia jednou sumou v rámci uzávierkových účtovných operácií bez pohybu finančných prostriedkov (napr. ako odpisy DHM).

Odpoveď zo dňa 25.4.2022

Daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) môže uplatniť výdavky na stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) cit. zákona.

Ustanovenie § 19 ods. 2 písm. p) od 1.1.2022 znie nasledovne:

„(2)Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

...

p) stravné okrem výdavku na stravu, ktorá bola poskytnutá ako nepeňažné plnenie držiteľom [§ 9 ods. 2 písm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu,87) ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa osobitného predpisu89) v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie podľa písmena e),“

To znamená, že za ustanovených podmienok si daňovník s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP môže stravné uplatniť do daňových výdavkov v rozsahu ustanovenom v § 19 ods. 2 písm. p) ZDP, t. j. za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku (aj vrátane prípadných sobôt, nedieľ, resp. dní pracovného pokoja, počas ktorých daňovník vykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP), vo výške 55 % sumy ustanovenej na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

V súlade s ust. § 2 písm. i) a § 19 ods. 1 ZDP daňovník s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP uplatňujúci do daňových výdavkov stravné podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP je povinný preukázať, že deň, na ktorý si stravné do daňových výdavkov uplatňuje skutočne odpracoval, t. j., že v tento deň vykonával činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP. Nie je potrebné preukazovať vynaloženie týchto výdavkov.

Podľa § 2 ods. 4 písm. e) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoÚ“) sa nákladom rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. ZoÚ v § 2 ods. 4 písm. d) vymedzuje aj pojem „ekonomický úžitok“, ktorým sa rozumie možnosť priamo alebo nepriamo prispieť k toku peňažných prostriedkov a ekvivalentov peňažných prostriedkov.

Ak SZČO účtujúca v podvojnom účtovníctve nevynaloží výdavky na stravné (nevyplatí si finančné prostriedky, ani si nezakúpi stravu, resp. stravné poukážky, prípadne nenakúpi potraviny na prípravu hotového jedla), tzn. nedochádza k úbytku peňažných prostriedkov v súvislosti so stravovaním, či už v hotovosti alebo z bankového účtu, tak z účtovného hľadiska nedochádza k zníženiu ekonomických úžitkov, a to ani nepriamo. Z uvedeného dôvodu v nadväznosti na § 2 ods. 4 písm. e) a d) ZoÚ nevzniká náklad, o ktorom by účtovná jednotka (SZČO) účtovala. Výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. p) ZDP si daňovník podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP účtujúci v sústave podvojného účtovníctva v takomto prípade uplatní prostredníctvom daňového priznania ako položku znižujúcu základ dane z príjmov.

Ak SZČO účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva nevynaloží výdavky na stravné (nevyplatí si finančné prostriedky, ani si nezakúpi stravu, resp. stravné poukážky, prípadne nenakúpi potraviny na prípravu hotového jedla), zaúčtuje pri uzavieraní účtovných kníh v peňažnom denníku zvýšenie výdavkov podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1c postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo.