Osobitná sadzba dane

Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci prezidentovi SR, poslancom Národnej rady SR, členovi vlády SR, predsedovi a podpredsedovi Najvyššieho kontrolného úradu  SR (ďalej len "vybraný ústavný činiteľ") podľa osobitného predpisu vrátane príjmu zo sociálneho fondu a príjmu za poskytnutie motorového vozidla na služobné a súkromné účely od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane a vypláca vybranému ústavnému činiteľovi okrem sadzby dane 15% (resp. aj 25%), podlieha zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5% (ďalej len "osobitná daň").

Osobitná daň sa vyberá zo zdaniteľného príjmu len u tých ústavných činiteľov, ktorí sú vymedzení v zákone o dani z príjmov.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Osoby, ktorých príjmy podliehajú osobitnej sadzbe dane z príjmov zo závislej činnosti
Koho sa týka „osobitná“ daň?
Odpoveď
Z vyššie uvedeného (textu) vyplýva, že osobitná daň sa vyberá zo zdaniteľného príjmu len u tých ústavných činiteľov, ktorí sú uvedení v § 15a zákona o dani z príjmov.

Otázka č. 2 – Príjmy podliehajúce osobitnej sadzbe dane
Čo všetko sa zdaňuje osobitnou sadzbou dane ?
Odpoveď
Príjmy vybraných ústavných činiteľov, plynúcich im podľa osobitného predpisu, vrátane príjmu zo sociálneho fondu a príjmu vo forme ceny alebo výhry prijatej zamestnancom, ktorý sa zúčastnil súťaže vyhlásenej svojim zamestnávateľom v hodnote vyššej ako 350 eur, podliehajú zdaneniu aj osobitnou sadzbou dane vo výške 5%.

Otázka č. 3 – Príjmy ústavných činiteľov nepodliehajúce „osobitnej“ sadzbe dane
Čo a kto nepodlieha osobitnej sadzbe dane ?
Odpoveď
Netýka sa príjmov vybraných ústavných činiteľov, neuvedených v ustanovení § 15a zákona o dani z príjmov.
Tzn., že sa netýka zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti napr. riaditeľa NBÚ, predsedu Najvyššieho súdu SR, ktorí nie sú vybraným ústavným činiteľom podľa § 15a) zákona o dani z príjmov, aj keď sa jeho príjem určuje podľa platu poslanca NR SR.