Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z príležitostných činností > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

Príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

Otázka

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 je potrebné pri príjme z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hsopodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí vychádzať zo skutočnosti, či príjem plynie na základe zmluvného vzťahu, a či vyplácajúci daňovník je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov, ktorý si môže znížiť základ dane o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu, alebo posudzovanie zmluvného vzťahu a vydaného účtovného dokladu sa vzťahuje iba na príjem z príležitostných činností?

Odpoveď zo dňa 17.4.2018

Ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7 zákona o dani z príjmov, ostatnými príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov účinného od 1.1.2018 sú príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí; za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu [pričom ZDP odkazuje na § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.].

Z predmetného ustanovenia vyplýva, že ak príjem z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z prenájmu hnuteľných vecí nie je príjmom podľa § 5 až 7, ide o ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov. Ak takýto ostatný príjem je dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu, potom v nadväznosti na negatívne vymedzenie pojmu „príjem z príležitostnej činnosti“ v § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov nejde o príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a), ale ide o ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov – iný ostatný príjem [na ktorý nie je možné uplatniť oslobodenie od dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP].