Príjem z činnosti vykonanej pre občianske združenie

Otázka

V nadväznosti na znenie ust. § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, v ktorom je od 1.1.2018 negatívne vymedzený pojem príjem z príležitostnej činnosti,  v praxi dochádza k prípadom, keď fyzická osoba dosiahne príjem z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu uzatvoreného s neziskovou organizáciou (občianskym združením), ktorá vystaví doklad spĺňajúci náležitosti účtovného dokladu, na ktorom prijímateľ odmeny potvrdí príjem svojim podpisom. Keďže táto nezisková organizácia si nemôže znížiť základ dane podľa § 17 až 29, nakoľko nedosahuje príjmy, ktoré sú predmetom dane, vzniká otázka, či takýto príjem fyzickej osoby sa považuje za príjem z príležitostnej činnosti, ktorý je do 500 € oslobodený od dane.

Odpoveď zo dňa 10.10.2018

V súlade s § 8 ods. 1 písm. a) ZDP v znení účinnom od 1.1.2018 za príjem z príležitostnej činnosti podľa tohto ustanovenia sa nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, môže znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP o odmenu vyplatenú na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z. (ďalej len „ZoÚ“).

Vychádzajúc z dôvodovej správy k predmetnej úprave, ustanovenie sa od 1.1.2018 len legislatívne spresňuje, a to spresnením definície príležitostnej činnosti, pričom aj do tohto spresnenia sa za príležitostnú činnosť nepovažovali príjmy, ktoré bolo možné zaradiť medzi príjmy podľa § 5 až 7 ZDP a príjmy dosiahnuté z činností, ktoré boli vykonávané na základe uzatvorených zmluvných vzťahov. Ak fyzickej osobe plynie príjem z činnosti, ktorú vykonáva na základe zmluvne dohodnutých podmienok, či už podľa Zákonníka práce, Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka, treba v prvom rade určiť konkrétny druh tohto príjmu. V tomto prípade môže ísť o príjmy zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z vytvorenia alebo použitia umeleckého diela alebo výkonu alebo príjmy z kapitálového majetku. Iba v prípade, ak takýto druh činnosti nie je možné považovať za činnosť, z ktorej príjmy by sa zaradili medzi príjmy podľa § 5 až 7, je možné zaradiť ich medzi ostatné príjmy uvedené v § 8 ZDP. Ak ide o ostatný príjem podľa § 8 ZDP, potom je potrebné rozlišovať, či v danom prípade ide o príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) alebo ide o „iný“ ostatný príjem podľa § 8 ZDP, na ktorý nie je možné uplatniť oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 1 písm. g) ZDP vo výške 500 €.

V nadväznosti na znenie § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ak fyzickej osobe plynie na základe zmluvného vzťahu príjem od právnickej osoby alebo fyzickej osoby s príjmami podľa § 6 ZDP na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa ZoÚ (takýmto dokladom môže to byť, napr. aj zmluva obsahujúca náležitosti účtovného dokladu podľa ZoÚ), na základe ktorého si vyplácajúci daňovník môže o vyplatenú odmenu znížiť základ dane podľa § 17 až 29 ZDP, potom za predpokladu, že nejde o príjem podľa § 5 až 7 ZDP, predmetnú odmenu nie je možné považovať za príjem z príležitostnej činnosti podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP, ale ide o „iný“ ostatný príjem podľa § 8 ZDP, na ktorý sa nevzťahuje oslobodenie od dane vo výške 500 €.

V súvislosti s Vami uvedenou situáciou, keď fyzická osoba vykonáva činnosť na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou s príjmami podľa § 6, pričom vyplácajúci daňovník nevystaví účtovný doklad o vyplatení odmeny, si dovoľujeme dať do pozornosti, napr. znenie ust. § 6 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z . o účtovníctve v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi (§ 10 cit. zákona), a tiež znenie ust. § 11 ods. 3 cit. zákona, v zmysle ktorého účtovná jednotka nemôže okrem iného ani zatajovať a nezaúčtovať skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva.

Pokiaľ ide o vymedzenie vyplácajúceho daňovníka, ktorým je právnická osoba, v § 8 ods. 1 písm. a) ZDP nie je ustanovená výnimka, na základe ktorej by sa uvedené ustanovenie nemalo vzťahovať na právnické osoby, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie. Tieto právnické osoby sú daňovníkmi dane z príjmov právnickej osoby podľa § 12 a ako také zisťujú základ dane podľa § 17 až 29 ZDP. V nadväznosti na uvedené, ak na základe zmluvného vzťahu takáto právnická osoba vyplatí fyzickej osobe za vykonanú činnosť odmenu na základe dokladu spĺňajúceho náležitosti účtovného dokladu podľa ZoÚ, takto vyplatenú odmenu nie je možné považovať za príjem z príležitostnej činnosti fyzickej osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) ZDP. Za predpokladu, že nepôjde o príjem podľa § 5 až 7, potom takto vyplatená odmena sa bude považovať za „iný“ ostatný príjem podľa § 8 ZDP.