OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Výpočet odpisov v roku 2014 pri nadobudnutí majetku na leasing
Daňovník obstaral v máji 2014 osobné motorové vozidlo na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci v hodnote 19 500 eur + úrok + DPH. Doba nájmu je dohodnutá na 36 mesiacov. Ako sa vypočíta ročný odpis tohto vozidla v roku 2014?
Odpoveď
Výška ročného odpisu sa v roku 2014 vypočíta rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu. Mesačný odpis predstavuje 1/36 z obstarávacej ceny, t.j. 19 500 : 36 = 541,66 eura, čo sa zaokrúhľuje na 542 eur. Ročný odpis potom predstavuje v roku 2014 sumu 4 336 eur (542 x 8 mesiacov).