Obstaranie majetku na leasing

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpisuje daňovník od 1.1.2015 počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 zákona o dani z príjmov stanovenej podľa zaradenia majetku do odpisovej skupiny, a to do výšky vstupnej ceny majetku. Vstupnou cenou hmotného majetku je istina a náklady súvisiace s obstaraním prenajatého majetku (poplatok za uzatvorenie nájomnej zmluvy, doprava, montáž, clo).
Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu, nie je daň z pridanej hodnoty. DPH u neplatiteľa DPH je daňovým výdavkom.
Úrok sa zahrňuje do daňových výdavkov počas doby trvania nájomnej zmluvy tak, ako sa o ňom účtuje.
Majetok zaradený do 2. a 3. odpisovej skupiny možno odpisovať aj metódou zrýchleného odpisovania.
 
FAQ

Otázka - Výpočet odpisov pri nadobudnutí majetku na leasing
Daňovník obstaral benzínové osobné motorové vozidlo na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci v hodnote 16 500 eur + úrok + DPH. Doba nájmu je dohodnutá na 36 mesiacov. Ako sa vypočíta ročný odpis tohto vozidla?
Odpoveď
Daňovník zaradí vozidlo do 1. odpisovej skupiny s dobou odpisovania 4 roky. Ročný odpis vypočíta ako 1/4 obstarávacej ceny,  t. j. 4 125 eur (16 500 : 4).  V prvom roku odpisovania uplatní len pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov od zaradenia majetku do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia.