Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023

Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky u svojho zamestnávateľa v žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, je povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia potvrdenie vystavené veriteľom (bankou) a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky, je povinný k daňovému priznaniu priložiť kópiu potvrdenia vystaveného veriteľom (bankou), ktorá je prílohou daňového priznania.

Veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom. Táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.