Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Daňovník, ktorý si uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky u svojho zamestnávateľa cez ročné zúčtovanie preddavkov na daň, je povinný predložiť zamestnávateľovi do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia potvrdenie vystavené veriteľom (bankou) a v žiadosti o ročné zúčtovanie podpísať čestné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 1.1.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu.

Daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na zaplatené úroky, je povinný k daňovému priznaniu priložiť kópiu potvrdenia vystaveného veriteľom (bankou), ktorá je prílohou daňového priznania.

Veriteľ (banka) je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom. Táto povinnosť mu vyplýva z ustanovenia § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z.