Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na zaplatené úroky > Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Spôsob uplatnenia daňového bonusu na zaplatené úroky

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď

  • u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo
  • sám podaním daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením vystaveným veriteľom. Veriteľ je povinný na požiadanie spotrebiteľa, ktorému bol poskytnutý úver na bývanie, vydať a doručiť potvrdenie v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti spotrebiteľom.