Úvod > Daňový poriadok > Registrácia daňových subjektov > Oznamovacia povinnosť a zrušenie registrácie

Oznamovacia povinnosť a zrušenie registrácie

Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.
Daňový subjekt je povinný vrátiť správcovi dane osvedčenie o registrácii do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie.
Oznámenie môže daňový subjekt splniť aj na jednotnom kontaktnom mieste, ak je to v súvislosti a v rozsahu požadovaných zmien podľa osobitného predpisu.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť
Fyzická osoba, ktorá získala oprávnenie na podnikanie v decembri 2019 v žiadosti o registráciu fyzickej osoby u správcu dane okrem iných povinných údajov uviedla číslo účtu, kde budú sústredené peňažné prostriedky z jeho podnikateľskej činnosti. O tri mesiace bol zriadený účet v inej banke, kde budú sústreďované peňažné prostriedky z podnikateľskej činnosti. Vzniká oznamovacia povinnosť v súvislosti so zmenou čísla účtu.
Odpoveď
Podľa daňového poriadku účinného od 1.1.2020 sa už neoznamujú od tohto dátumu správcovi dane podľa § 67 daňového poriadku čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb.
 
Otázka č. 2 - zrušenie registrácie
Daňový subjekt – fyzická osoba zrušila živnostenské oprávnenie. Do koľkých dní je daňový subjekt povinný vrátiť osvedčenie o registrácii – kartičku s pridelený daňovým identifikačným číslom ?
Odpoveď
V prípade, ak daňový subjekt zrušil živnostenské oprávnenie je povinný vrátiť osvedčenie o registrácii – kartičku s prideleným daňovým identifikačným číslom v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o registrácii.
 
Otázka č. 3 - povinnosť právnickej osoby oznámiť zmenu konateľa spoločnosti
Právnická osoba je registrovaná u správcu dane na dani z príjmov PO, DPH v od 2014. V marci 2016 došlo k zmene konateľa spoločnosti. Je potrebné oznámiť zmenu konateľa spoločnosti ?
Odpoveď
V prípade, ak je daňový subjekt už registrovaný u správcu dane a dôjde k zmene konateľa spoločnosti a predmetná zmena je zapísaná v obchodnom registri (údaje sú dostupné z OR), predmetnú zmenu nie je povinnosť správcovi dane oznámiť. Avšak ak ešte údaj nie je zverejnený a predmetná informácia nie je známa správcovi dane, odporúčame zmenu konateľa oznámiť z dôvodu zamedzenia nezrovnalostí, ktoré môžu nastať pri správe daní.
 
Otázka č. 4 -  nesplnenie registračnej povinnosti daňového subjektu
V prípade, ak daňovému subjektu vznikla povinnosť sa registrovať na dani z príjmov FO a túto povinnosť si nesplnil, ako postupuje správca dane?
Odpoveď
Správca dane môže registráciu vykonať z úradnej moci, ihneď ako zistí skutočnosti rozhodné pre registráciu. Ak si daňový subjekt nesplnil registračnú povinnosť správca dane uloží sankciu za nesplnenie registračnej povinnosti od 60 eur do 20 000 eur. 

Otázka č.  5 -  nesplnenie oznamovacej  povinnosti daňového subjektu
Daňový subjekt zmenil sídlo spoločnosti. Správca dane sa dostavil na miestne zisťovanie, avšak daňový subjekt nenašiel v mieste sídla spoločnosti, ktoré bolo uvedené v rámci registračnej povinnosti. Ako bude správca dane postupovať?
Odpoveď
Správca dane môže vykonať zmeny v registri z úradnej moci. Ak si daňový subjekt nesplnil oznamovaciu povinnosť  správca dane uloží sankciu za nesplnenie oznamovacej povinnosti registračnej povinnosti od 30 eur do 3 000 eur.