Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel zaplatenej dane > Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané daňové priznanie za rok 2023

Poukázanie podielu zaplatenej dane cez podané daňové priznanie za rok 2023

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, a ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane do výšky 2 % alebo 3 % vybranej neziskovej organizácii, je povinná

1. vyplniť v daňovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“, ktoré sa nachádza v VIII. oddiele daňového priznania typu A a v XII. oddiele daňového priznania typu B (ďalej len „vyhlásenie“); daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024; keďže tento deň pripadne na nedeľu, posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 je utorok 2. apríla 2024

2. zaplatiť daň vypočítanú v podanom daňovom priznaní, aby nebol vykázaný daňový nedoplatok; za daňový nedoplatok sa v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane nepovažuje suma nedoplatku nepresahujúca 5 eur, ako aj nedoplatok evidovaný na dani do 15 dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania. 

Za deň platby pri bezhotovostných prevodoch z bankového účtu sa považuje deň, keď bola platba odpísaná z účtu daňovníka.

Ak daňovník bude vykazovať v 16. deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur, daňový úrad nepoukáže podiel dane vybranému prijímateľovi. Ak teda daňovník podá daňové priznanie v lehote do 31.3.2024 (resp. do 2.4.2024), nemôže od 18.4.2024 vykazovať daňový nedoplatok vyšší ako 5 eur.

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov, nemôže poukázať podiel zaplatenej dane prostredníctvom samostatného tlačiva „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Samostatné tlačivo „vyhlásenia“ použije na poukázanie podielu zaplatenej dane iba tá fyzická osoba, ktorá nepodá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, a ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023.

Fyzická osoba môže poukázať v roku 2024 podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2023 (do výšky 2 % alebo 3 % dane) neziskovej organizácii, ktorú vyberie zo zoznamu prijímateľov spracovaného Notárskou komorou Slovenskej republiky - Notársky centrálny register určených právnických osôb - Notárska komora (notar.sk). Podiel do výšky 3 % dane môže poukázať iba tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou. Toto písomné potvrdenie tvorí povinnú prílohu daňového priznania.

Ak daňovník nepoukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane, je povinný v daňovom priznaní zaškrtnúť políčko „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“, teda v políčku vyznačí x. V tomto prípade nie je potrebné vyhlásenie podpisovať.

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z daňového priznania fyzickej osoby za rok 2023  na účet prijímateľa

  • do 2.7.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané do 2.4.2024,
  • do 1.10.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 30.6.2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2024, resp. do 1.7.2024, nakoľko 30. jún 2024 pripadá na nedeľu,
  • do 30.12.2024, ak bolo daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podané v predĺženej lehote do 30.9.2024 na základe podaného oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania do 30.9.2024.

FAQ

Otázka č. 1 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní
Podávam daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 typ B. Ako mám cez toto daňové priznanie poukázať 2 % z mojej dane vybranému občianskemu združeniu?
Odpoveď
Podiel zo zaplatenej dane je možné poukázať vyplnením Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane, ktoré je súčasťou daňového priznania v XII. oddiele daňového priznania.

Otázka č. 2 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom daňovom priznaní v predĺženej lehote
Podal som na daňový úrad oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023, a to do 30.6.2024. Môžem v tomto daňovom priznaní podanom v júni 2024 poukázať 2 % zo zaplatenej dane?
Odpoveď
Áno.

Otázka č. 3 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v podanom opravnom daňovom priznaní
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 v marci 2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže ešte podať opravné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Áno, v opravnom daňovom priznaní môže vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Opravné daňové priznanie môže daňovník podať v lehote stanovenej na podanie daňového priznania. Ak daňovník nepodá oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2023, potom môže opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 podať iba do 31.3.2024, resp. do 2.4.2024.

Otázka č. 4 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní podanom po lehote na podanie daňového priznania
Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 oneskorene. V tomto riadnom daňovom priznaní vypísal vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Bude podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi, aj keď daňovník podal daňové priznanie oneskorene?
Odpoveď
Nie, nebude. Daňový úrad poukáže podiel zaplatenej dane iba v prípade, ak je daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania.

Otázka č. 5 - Poukázanie podielu zaplatenej dane v dodatočnom daňovom priznaní
Daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 do 2.4.2024. V tomto riadnom daňovom priznaní zabudol vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môže podať dodatočné daňové priznanie, v ktorom vypíše uvedené vyhlásenie, aby bol podiel zaplatenej dane poukázaný vybranému prijímateľovi?
Odpoveď
Ak daňovník v riadnom daňovom priznaní podanom v lehote na podanie daňového priznania nevyužije možnosť poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi, v podanom dodatočnom daňovom priznaní nemôže poukázať podiel zaplatenej dane vybranému prijímateľovi.