Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Opravy chýb zavinených zamestnancom > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi pri oprave dane - chyby zavinenej zamestnancom

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi pri oprave dane - chyby zavinenej zamestnancom

Opravy chýb zavinených zamestnancom  (postup zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa ustanovenia § 40 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov)

Ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca daň nezrazil alebo zrazil v nesprávnej výške, zrazí ju vrátane príslušenstva, ak neuplynula lehota podľa osobitného prepisu.
 

FAQ

Otázka  – Úprava základu dane z dôvodu spätne priznaného dôchodku
V máji 2022 sme podávali na sociálnu poisťovňu opravné výkazy do sociálnej poisťovne za zamestnanca, ktorý mal spätne k začiatku roka priznaný starobný dôchodok od r. 2021.
Aký postup môžeme uplatniť voči zamestnancovi?
Odpoveď
Postup zamestnávateľa závisí od toho, či si zamestnanec splnil oznamovaciu povinnosť v súvislosti so spätne priznaným dôchodkom a uplatnením nezdaniteľnej časti pri vyčíslení základu dane.
Ak zamestnanec neoznámil zamestnávateľovi uvedenú skutočnosť včas, zamestnávateľ môže (je oprávnený) daň resp. preddavky na daň zraziť zamestnancovi do piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k jej nesprávnemu zrazeniu.

T.j. v uvedenom prípade, ak daňovník  - zamestnanec bol poberateľom starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka 2021, tak zamestnávateľ mu zrazí daň do konca r. 2026.