Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Opravy chýb zavinených zamestnancom > Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi pri oprave dane - chyby zavinenej zamestnancom

Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi pri oprave dane - chyby zavinenej zamestnancom

Opravy chýb zavinených zamestnancom :
Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa ustanovenia § 40 ods. 4 písm. a) zákona o dani z príjmov .
Ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca zrazil daň v nesprávnej výške alebo nezrazil vôbec, zrazí ju dodatočne do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k nesprávnemu zdaneniu.
 

FAQ

Otázka  – Úprava základu dane z dôvodu spätne priznaného dôchodku
V máji 2017 sme podávali na sociálnu poisťovňu opravné výkazy do sociálnej poisťovne za zamestnanca, ktorý mal spätne k začiatku roka priznaný  starobný dôchodok od r. 2016.
Aký postup môžeme uplatniť voči zamestnancovi?
Odpoveď
Postup zamestnávateľa závisí od toho, či si zamestnanec splnil oznamovaciu povinnosť v súvislosti so spätne priznaným dôchodkom a uplatnením nezdaniteľnej časti pri vyčíslení základu dane.
Ak zamestnanec neoznámil  zamestnávateľovi uvedenú skutočnosť včas, zamestnávateľ môže (je oprávnený) daň resp. preddavky na daň zraziť zamestnancovi do 3 troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k jej nesprávnemu zrazeniu. T.j. v uvedenom prípade, ak daňovník  - zamestnanec bol poberateľom starobného dôchodku na začiatku zdaňovacieho obdobia – kalendárneho roka 2016, tak zamestnávateľ mu zrazí daň do konca r. 2019.