Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Opravy chýb zavinených zamestnancom > Postup zamestnávateľa pri oprave preddavkov na daň v bežnom zdaňovacom období

Postup zamestnávateľa pri oprave preddavkov na daň v bežnom zdaňovacom období

Opravy nesprávne zrazeného preddavku - Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi

Ak zamestnávateľ nezrazil zamestnancovi preddavok na daň, ktorý mal zraziť vo výške stanovenej zákonom (zrazil nižšiu daň), môže ho dodatočne zraziť najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Nesprávne zrazené preddavky na daň v roku 2022 (vrátené poistné)
Zamestnancovi bol spätne priznaný starobný dôchodok a zamestnanec sa stal poberateľom starobného dôchodku od 1.4.2022. Túto skutočnosť sa zamestnávateľ dozvedel až po ohlásení zo sociálnej poisťovne v júni 2022. Následne boli zaslané opravné výkazy do sociálnej poisťovne a zamestnávateľovi aj zamestnancovi bolo vrátené neoprávnene zaplatené poistné. Akým spôsobom máme doplatiť daň zo závislej činnosti za zamestnanca?
Odpoveď
V prípade, že zamestnávateľ – platiteľ dane nezrazil zamestnancovi preddavok na daň v správnej výške, tak zvýšenie preddavku na daň vyberie v nasledujúcich mesiacoch, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roku.
Ak z dôvodu spätne priznaného dôchodku bolo zamestnancovi vrátené poistné za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, toto poistné sa zdaní v mesiaci skutočného vyplatenia zamestnancovi (nie zamestnávateľovi), a to preddavkovo spolu s vyplateným príjmom zo závislej činnosti.

Údaje sa uvádzajú do tlačív Prehľadov za mesiac, v ktorých sa preddavky zrazia a odvedú do štátneho rozpočtu. Podané prehľady za predchádzajúce mesiace sa neopravujú.


Otázka č. 2 -  Nesprávne zrazený preddavok na daň
V máji 2022 sme podávali opravné výkazy do sociálnej poisťovne za zamestnanca, ktorý mal spätne k začiatku roka priznaný dôchodok. Opravné Prehľady o zrazených a odvedených preddavkoch na daň sme nepodávali. Ako správne vyplniť Hlásenie o vyúčtovaní dane (ktoré musí súhlasiť s podanými mesačnými prehľadmi) tak, aby sme zohľadnili vyššie uvedenú skutočnosť?
Odpoveď
Opravu základu dane (podľa § 5 ods. 8 zákona  o dani z príjmov) vykoná zamestnávateľ v mesiaci, v ktorom vykonal opravy výkazov a príslušných predpisov poistného za mesiace, a v ktorom vrátil poistné zamestnancovi - dôchodcovi. Uvedený rozdiel  zahrnie do prehľadu za tento mesiac (do riadku 0 spolu s príjmom zamestnanca ). Predložené prehľady už spätne neopravuje.

Ak zamestnávateľ v tomto  mesiaci nevykonal opravu základu dane ani preddavku na daň, tak opravu základu dane a dane vykoná najneskôr podľa § 40 zákona, a to najneskôr do 31. marca  nasledujúceho roka.