Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Opravy chýb zavinených zamestnancom > Oprava výšky DB, ktorý bol chybou zamestnanca priznaný vo vyššej sume ako je nárok

Oprava výšky DB, ktorý bol chybou zamestnanca priznaný vo vyššej sume ako je nárok

Opravy chýb zavinených zamestnancom
 
Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa ustanovenia § 40 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") .
 
Ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca prizná a vyplatí daňový bonus vo vyššej sume, vyberie ho od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane (v rámci ročného zúčtovania) do piatich rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k nesprávnemu zdaneniu uplatneniu daňového bonusu.
 

FAQ

Otázka  č. 1 – Tri roky nesprávne/ neoprávnene uplatnený daňový bonus na dieťa – invalidného dôchodcu
Môže si daňovníčka uplatniť daňový bonus na dieťa žijúce s ňou v domácnosti, ktoré poberá invalidný dôchodok? Ak nie, kto vykoná opravu, keď to daňovníčka svojmu zamestnávateľovi oznámila po troch rokoch?
Odpoveď
Podľa zákona o prídavku na dieťa za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku.
Povinnosťou zamestnankyne bolo nahlásiť zmenu (priznanie a poberanie invalidného dôchodku dieťaťom). Keďže uvedenú zmenu nenahlásila, došlo k neoprávnenému vyplácaniu daňového bonusu zavinením zamestnanca.
Zamestnávateľ bude postupovať v súlade s § 40 ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov - ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zavinením zamestnanca daňový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako je ustanovené týmto zákonom, vyberie ho vrátane príslušenstva od zamestnanca, ak neuplynula lehota podľa osobitného predpisu (§ 69 daňového poriadku).
 

Otázka č. 2 -  Zamestnancom oneskorené oznámenie skutočnosti
Dňa 13.4.2022 nám oznámil zamestnanec, že na základe Rozhodnutia súdu mu nepatrí daňový bonus na 2 deti, ktorý si uplatňoval za obdobie júl, august a september 2021. Zamestnancovi bolo vykonané Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 s výsledkom nedoplatok vo výške 7,64 eur a tento bol vyrovnaný 10.4.2022. Má si zamestnanec spraviť dodatočné daňové priznanie alebo ako vyrovnať vzniknutý nedoplatok?
Odpoveď
Je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, akým spôsobom sa vysporiada neoprávnene vyplatený bonus. 
Vo Vami uvedenom prípade v súlade s § 40 ods. 4 písm. b) zákona o dani z príjmov prepočítate daňovú povinnosť zamestnanca (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2021) a vyčíslený nedoplatok dane (neoprávnene vyplatený daňový bonus) zrazíte a odvediete s ostatnými preddavkami na daň v mesiaci zrazenia (naraz resp. postupne najneskôr do piatich rokov od vykonania ročného zúčtovania za rok 2021,  t.j. do konca roka  2027). V prehľade bude  zrazený daňový bonus súčasťou r. 5 (+), t.j. mínus daňový bonus bežného mesiaca + zrazený daňový bonus z opravy.

Je na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, akým spôsobom sa vysporiada neoprávnene vyplatený bonus. Obidva postupy by boli správne, tzn. aj oprava dane/daňového bonusu cez § 40 ZDP prostredníctvom zamestnávateľa, ako aj oprava vykonaná cez dodatočné daňové priznanie podané zamestnancom - nie však ich kombináciou, tak ako ste uviedli v predchádzajúcej odpovedi. Vyberie sa len jeden spôsob opravy. Pri obidvoch spôsoboch platí 5-ročná lehota na vykonanie opravy od nesprávne vyplateného daňového bonusu.

V prípade, že opravu vykoná zamestnávateľ, potom prepočíta daňovú povinnosť zamestnanca za rok 2021 nanovo cez tlačivo ročného zúčtovania, ktoré označí ako "oprava dane/daňového bonusu". Vyčíslený nedoplatok sa uvedie so znamienkom "+" v prehľade za príslušný mesiac nasledovne:

  • na riadku 03, ak sa vysporiadanie neoprávnene vyplateného daňového bonusu premietne v nedoplatku na dani, ALEBO
  • na riadku 05, ak sa vysporiadanie neoprávnene vyplateného daňového bonusu premietne v nedoplatku na daňovom bonuse.

Nedoplatok zrazí zamestnávateľ v najbližšom výplatnom termíne.