Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Opravy chýb zavinených zamestnancom > Oprava výšky DB, ktorý bol chybou zamestnanca priznaný vo vyššej sume ako je nárok

Oprava výšky DB, ktorý bol chybou zamestnanca priznaný vo vyššej sume ako je nárok

Opravy chýb zavinených zamestnancom
 
Postup zamestnávateľa voči zamestnancovi podľa ustanovenia § 40 ods. 4 písm. b) zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") .
Ak zamestnávateľ zavinením zamestnanca prizná a vyplatí daňový bonus vo vyššej sume, vyberie ho od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane (rámci ročného zúčtovania) do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k nesprávnemu zdaneniu uplatneniu daňového bonusu.
 

FAQ

Otázka  č. 1 – Tri roky nesprávne/ neoprávnene uplatnený daňový bonus na dieťa – invalidného dôchodcu
Môže si daňovníčka uplatniť daňový bonus na dieťa žijúce s ňou v domácnosti, ktoré poberá invalidný dôchodok? Ak nie, kto vykoná opravu, keď to daňovníčka svojmu zamestnávateľovi oznámila po troch rokoch?
Odpoveď
Podľa zákona o prídavku na dieťa za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktoré je poberateľom invalidného dôchodku.
Povinnosťou zamestnankyne bolo nahlásiť zmenu (priznanie a poberanie invalidného dôchodku dieťaťom). Keďže uvedenú zmenu nenahlásila, došlo k neoprávnenému vyplácanú daňového bonusu zavinením zamestnanca.
Zamestnávateľ bude postupovať v súlade s § 40 ods.4 písm. b) zákona o dani z príjmov - ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zavinením zamestnanca daňový bonus priznal a vyplatil vo vyššej sume, ako je ustanovené týmto zákonom, vyberie ho vrátane príslušenstva od zamestnanca zvýšením preddavku na daň alebo dane do troch rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom došlo k jeho nesprávnemu uplatne
niu.
 
Otázka č. 2 -  Zamestnancom oneskorené oznámenie skutočnosti
Dňa 13.4.2017 nám oznámil zamestnanec, že na základe Rozhodnutia súdu mu nepatrí daňový bonus na 2 deti, ktorý si uplatňoval za obdobie júl,august a september 2016. Zamestnancovi bolo vykonané Ročné zúčtovanie dane za rok 2016 s výsledkom nedoplatok 7,64 a tento bol vyrovnaný 10.4.2017. Má si zamestnanec spraviť dodatočné daňové priznanie alebo ako vyrovnať vzniknutý nedoplatok?
Odpoveď
Vo Vami uvedenom prípade v súlade s § 40 ods.4 písm. b) zákona o dani z príjmov prepočítate daňovú povinnosť zamestnanca (na tlačive ročného zúčtovania za rok 2016)  a vyčíslený nedoplatok dane (neoprávnene vyplatený daňový bonus) zrazíte a odvediete s ostatnými preddavkami na daň v mesiaci zrazenia (naraz resp. postupne  najneskôr do troch rokov od vykonania ročného zúčtovania za rok 2016  t.j. do konca roka  2019) . V prehľade bude  zrazený daňový bonus súčasťou r. 5 (+) t.j. mínus daňový bonus bežného mesiaca + zrazený daňový bonus z opravy.