Lehota na vrátenie dane

Otázka č. 1 - Lehota na vrátenie dane
Do akej doby bude  vrátená daň po podaní žiadosti o vrátenie dane?
Odpoveď
Lehoty na vydanie rozhodnutia a vrátenie dane sú upravené v článku 19 až 22 smernice Rady 2008/9/ES. Členský štát vrátenia dane oznámi žiadateľovi svoje rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí žiadosti o vrátenie dane do štyroch mesiacov od jej doručenia tomuto členskému štátu. Ak členský štát vrátenia dane usúdi, že nemá všetky potrebné informácie na prijatie rozhodnutia, môže elektronicky žiadateľa požiadať o dodatočné informácie alebo o ďalšie dodatočné informácie. V nadväznosti na uvedené sa lehota na prijatie rozhodnutia predlžuje na šesť, resp. osem mesiacov. Ak členský štát vrátenia dane žiadosť schváli, vráti sumu dane najneskôr do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty, alebo ak sa požadovali dodatočné alebo ďalšie dodatočné informácie, od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty.

Otázka č. 2 – Lehota na vrátenie dane
Platiteľ dane podal žiadosť o vrátenie dane do Českej republiky. V prípade, že bude jeho žiadosť v ČR schválená, kedy mu bude DPH vrátená?
Odpoveď
Ak bude v ČR platiteľova žiadosť schválená, potom bude suma DPH vrátená do 10 pracovných dní od uplynutia štvormesačnej lehoty od doručenia žiadosti za predpokladu, že nebudú požadované dodatočné informácie.

Otázka č. 3 - Lehota na vrátenie dane
Platiteľ dane podal žiadosť o vrátenie dane z Poľska, pričom boli od neho vyžadované dodatočné informácie, ktoré zaslal. V prípade, že bude jeho žiadosť v Poľsku schválená, kedy mu bude DPH vrátená?
Odpoveď
Ak bude v Poľsku platiteľova žiadosť schválená, potom bude suma DPH vrátená do 10 pracovných dní od uplynutia šesťmesačnej alebo osemmesačnej lehoty od doručenia žiadosti.