Zamietnutie žiadosti

Otázka č. 1 - Zamietnutie žiadosti
Ako má postupovať žiadateľ, ak mu bola zamietnutá žiadosť o vrátenie dane?
Odpoveď
V prípade, ak členský štát vrátenia dane zamietne celú žiadosť alebo časť žiadosti o vrátenie dane, členský štát vrátenia dane žiadateľovi v rozhodnutí oznámi dôvody zamietnutia. Žiadateľ sa môže proti zamietavému rozhodnutiu odvolať na príslušné orgány členského štátu vrátenia dane spôsobom a v lehotách, ktoré upravujú právne normy príslušného členského štátu vrátenia dane.

Otázka č. 2 – Podanie žiadosti o vrátenie dane nezdaniteľnou osobou
Daňový subjekt ukončil v marci 2021 podnikanie a bola mu zrušená registrácia za platiteľa DPH. Subjekt podal v auguste 2021 žiadosť o vrátenie dane z ČR za kalendárny rok 2020, keďže v roku 2020 bol ešte platiteľom DPH. Bude jeho žiadosti o vrátenie dane vyhovené?
Odpoveď
V danom prípade nezdaniteľná osoba už nemá právo podať žiadosť o vrátenie dane a preto bude jej žiadosť o vrátenie dane zamietnutá.

Otázka č. 3 – Podanie žiadosti o vrátenie dane po lehote
Je možné podať žiadosť o vrátenie dane za predchádzajúci kalendárny rok po 30. septembri v aktuálnom kalendárnom roku, to znamená, po termíne?
Odpoveď
Žiadosť o vrátenie dane je možné odoslať po termíne, avšak je na členskom štáte vrátenia dane, či žiadosť prijme alebo zamietne.

Otázka č. 4 – Podanie žiadosti platiteľom, ktorý vykonáva v tuzemsku činnosti oslobodené od dane
Platiteľ dane, ktorý vykonáva v tuzemsku len oslobodené činnosti – finančné služby v zmysle § 39 zákona o DPH, tankoval v Českej republike v roku 2021 pohonné hmoty v rámci podnikania. Má nárok na vrátenie dane z ČR?
Odpoveď
Platiteľ dane nemá nárok na vrátenie dane z ČR, nakoľko v tuzemsku vykonáva výlučne činnosti, ktoré sú oslobodené od dane bez nároku na odpočítanie dane.