Definícia nehmotného majetku

Za nehmotný majetok sa na účely zákona o dani z príjmov považuje dlhodobý nehmotný majetok definovaný v zákone o účtovníctve a postupoch účtovania, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

Nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi na základe odpisového plánu, maximálne do výšky vstupnej ceny. Zákon o účtovníctve nestanovuje dobu odpisovania nehmotného majetku. Nehmotný majetok okrem pohľadávok sa odpisuje počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Nehmotný majetok, ktorým sú náklady na vývoj, musí daňovník (účtovná jednotka) odpísať najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania.
 

FAQ

Otázka č. 1
Čo sa považuje za nehmotný majetok?
Odpoveď
Za nehmotný majetok sa považujú najmä
 • výsledky vývojovej činnosti, napríklad dizajn,
 • softvér,
 • oceniteľné práva, napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej práce, ak sa obstarali za odplatu

Otázka č. 2
Čo sa nepovažuje za nehmotný majetok?
Odpoveď
Za nehmotný majetok sa nepovažujú marketingové štúdie a obdobné štúdie a výdavky na
 • školenia a semináre,
 • prieskum trhu,
 • poradenstvo a odborné posudky,
 • získanie noriem a certifikátov, napríklad ISO normy,
 • prípravu a zábeh výkonov,
 • reklamu,
 • uvedenie výrobkov na trh,
 • reštrukturalizáciu alebo reorganizáciu podniku alebo jeho časti,
 • rozšírenie výroby.
Otázka č. 3
Fyzická osoba -podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva si kúpil licenciu na výkon práva užívania predmetu priemyselného vlastníctva na základe licenčnej zmluvy, za ktorú zaplatil 20 tis. eur. Licencia je na päť rokov. Je táto licencia nehmotným majetkom odpisovaným, alebo sa môže jej obstarávacia cena zahrnúť do daňových nákladov jednorazovo pri jej obstaraní? Ako sa nákup licencie zaúčtuje v jednoduchom účtovníctve?
Odpoveď
Licencie ako oceniteľné práva sa považujú za nehmotný majetok podľa § 10 ods. 4 písm. c) Opatrenia MF SR č. MF/27076/2007-74 z 13.12.2007 v znení neskorších predpisov, ktorým sa stanovili postupy účtovania pre podnikateľov v sústave jednoduchého účtovníctva. Nehmotný majetok odpíše účtovná jednotka počas predpokladanej doby jej používania, teda počas 5 rokov.
Obstaranie nehmotného majetku účtuje účtovná jednotka v jednoduchom účtovníctve v knihe dlhodobého majetku a odpisuje ho podľa zostaveného odpisového plánu.