Definícia hmotného majetku

Hmotným majetkom odpisovaným podľa zákona o dani z príjmov sú:
 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky
 • ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha,
 • ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 kríkov na 1 ha,
 • chmeľnice a vinice
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov
 • iný majetok definovaný v § 22 ods. 6 zákona o dani z príjmov, kde sa zaraďujú
  • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny  alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
  • technické rekultivácie, ak osobitný predpis neustanovuje inak (zákon č. 44/1988 Zb. alebo zákon č. 223/2001 Z. z.)
  • technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 eur
  • technické zhodnotenie prenajatého majetku vyššie ako 1 700 eur vykonané a odpisované nájomcom
  • technické zhodnotenie plne odpísaného hmotného majetku vyššie ako 1 700 eur 
  • od 1.1.2022 aj technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania alebo do obchodného majetku v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania alebo do obchodného majetku hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e.
FAQ

Otázka č. 1 - osobné motorové vozidlo ako hmotný majetok
Daňovník obstaral osobné motorové vozidlo v hodnote 6 tis. eur, ktoré bude používať v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti. Môže toto vozidlo zaradiť do obchodného majetku ako hmotný majetok a uplatňovať do daňových výdavkov odpisy z tohto majetku?
Odpoveď
Nakoľko osobné motorové vozidlo je samostatnou hnuteľnou vecou, ktorá má samostatné technicko-ekonomické určenie, jeho vstupná cena presiahla 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok, jedná sa o odpisovaný hmotný majetok.

Otázka č. 2 - budova ako hmotný majetok
Daňovník nadobudol na základe kúpnej zmluvy nehnuteľnosť v hodnote 25 000 eur, v ktorej zriadil svoju predajňu potravín. Po zaradení nehnuteľnosti do obchodného majetku môže uplatňovať odpisy tohto majetku do daňových výdavkov?
Odpoveď
Budovy a stavby sú hmotným majetkom odpisovaným a daňovníkovi vzniká nárok na uplatňovanie odpisov zo vstupnej ceny majetku, ktorou je v prípade nadobudnutia majetku kúpou obstarávacia cena.
 
Otázka č. 3 - pestovateľské celky trvalých porastov
Začínam ako podnikateľ – samostatne hospodáriaci roľník budovať ovocný sad. Môžem výdavky súvisiace s budovaním tohto sadu zahrňovať do daňových výdavkov priamo v plnej výške?
Odpoveď
Hmotným majetkom odpisovaným na účely dane z príjmov sú podľa § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov aj pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky. Medzi pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky patria aj ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerou nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha.
Pestovateľské celky trvalých porastov sa považujú za odpisovaný hmotný majetok až po dosiahnutí plodonosnej staroby, t. j. začínajú sa odpisovať v tom zdaňovacom období, v ktorom začnú rodiť ovocie. To znamená, že všetky výdavky súvisiace s vybudovaním ovocného sadu sa uplatnia v daňových výdavkoch prostredníctvom odpisov tohto majetku, a to až počnúc rokom, kedy začnú stromy rodiť ovocie.
 
Otázka č. 4 - technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky
Daňovník je vlastníkom budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Daňovník túto budovu využíva na prenájom a má ju zaradenú v obchodnom majetku. Na budove daňovník vykonal rekonštrukciu v hodnote prevyšujúcej sumu 1 700 eur. Je toto technické zhodnotenie súčasťou vstupnej ceny budovy, alebo ho možno zaradiť ako samostatný hmotný majetok odpisovaný?
Odpoveď
Keďže technické zhodnotenie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky vyššie ako 1 700 eur patrí medzi iný hmotný odpisovaný majetok, toto technické zhodnotenie daňovník zaradí ako samostatný hmotný majetok do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov.