Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOCH

Otázka č. 1 - Odpočítanie strát z roku 2011 a 2013
Daňovník vykázal v roku 2011 daňovú stratu vo výške 3000 eur. V roku 2012 vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov vo výške 4 000 eur a v roku 2013 vykázal znova daňovú stratu vo výške 1 000 eur.  Akým spôsobom si môže daňovník uplatniť neumorenú daňovú stratu z rokov 2011 a 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že ak by daňovník uplatnil/odpočítal celú daňovú stratu vykázanú v roku 2011 od vykázaného základu dane v roku 2012, stratil by nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 (v roku 2012 bola NČZD na daňovníka vo výške 3 644,74 eur) uplatnil len časť daňovej straty a to vo výške rozdielu medzi základom dane a NČZD, t. j. vo výške 355,26 eur.
Odpoveď
S účinnosťou od 1.1.2014 musí daňovník neuplatnené daňové straty z rokov 2010 až 2013 sčítať, rozdeliť na štyri rovnomerné časti a každý rok odpočítať príslušnú časť. T. j. sčíta neodpočítané straty vo výške rozdielu z roka 2011 - 3644, 74 + stratu z roku 2013 - 1 000 eur = 4 644,74 eur / 4 = 1 161,18 eur. Sumu 1 161,18 eur si bude môcť odpočítať v rovnomernej výške od základov dane vykázaných z príjmov podľa §  6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v rokoch 2014 - 2017.
 
Otázka č. 2 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2014
Daňovník vykázal za rok 2014 daňovú stratu vo výške 2 000 eur. Bude si ju môcť umoriť v rokoch 2015 - 2018 vo výške 500 eur, ak vykáže základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. V roku 2015 vykázal daňovník základ dane podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov vo výške 300 eur. Môže si odpočítať neuplatnenú stratu vo výške 200 eur v roku 2016-2018?
Odpoveď
Ak daňovník v rokoch 2015 - 2018 nevykáže základ dane resp. ho vykáže v nižšej sume ako je 500 eur, stratí nárok na jej uplatnenie v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty, ktorú si môže daňovník uplatniť.
 
 Otázka č. 3 – Rovnomerný odpis daňovej straty vykázanej v roku 2014
Daňovník vykáže v roku 2014 daňovú stratu vo výške 3 600 eur. V rokoch 2015 až 2018 vykáže kladné základy dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Aký postup môže daňovník zvoliť?
Odpoveď
Daňovník môže  daňovú stratu z tohto roka odpočítať v rovnomernej výške t. j. - v rokoch 2015 až 2018 vo výške 1/4 vykázanej straty v sume 900 eur.
 

Otázka č. 4 - Strata pri paušálnych výdavkoch
Daňovník dosahuje príjmy zo živnosti, pričom si uplatňuje výdavky percentom z príjmov vo výške 40 %. Do výdavkov si započítava aj preukázateľne zaplatené poistné, ktoré uhradil v súvislosti s touto činnosťou. Po započítaní výdavkov vynaložených na zaplatené poistné boli výdavky vyššie ako príjmy. Je možné, aby daňovník vykázal stratu pri paušálnych výdavkoch?
Odpoveď
Daňovník, ktorý si uplatňuje výdavky percentom z príjmov, nemôže vykázať stratu. Preukázateľne zaplatené poistné si započíta k paušálnym výdavkom len do výšky príjmov.

 

Otázka č. 5 - Daňová strata v daňovom priznaní
Ako si daňovník umorí stratu v daňovom priznaní?
Odpoveď

 V daňovom priznaní k dani z príjmov FO typu B za rok 2016 na riadkoch 45 až 48 sa uvedie presná suma neuplatnených strát z rokov 2010 až 2013 neuplatnených do 31.12.2013 podľa § 52za ods. 4 zákona. V súlade s § 52za ods. 4 zákona  neuplatnené daňové straty vykázané za roky 2010 až 2013 alebo ich súčet, sa bude od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona odpočítavať rovnomerne počas štyroch nasledujúcich zdaňovacích období (roky 2014 až 2017). Rovnaký postup sa uplatní aj pri vykázanej daňovej strate za zdaňovacie obdobie rokov 2010 a 2011 z príjmov z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona. Na riadku 49 sa uvedie presná suma celej daňovej straty vzniknutá za zdaňovacie obdobie roka 2014, ktorú daňovník uplatňuje v súlade s § 30 zákona. Na riadku 50  sa uvedie presná suma celej daňovej straty vzniknutej za zdaňovacie obdobie roka 2015, ktorú daňovník uplatňuje v súlade s § 30 zákona. Riadky 51 až 52 sa nebudú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 vypĺňať). na r. 53 sa uvedie súčet daňových strát z r. 45 až 50 a na r. č. 54 sa uvedie len 1/4 zo súčtu strát na r. 53. Na riadku č. 55 sa následne  zníži čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods.  1 a 2 zákona o 1/4 z úhrnu strát z predchádzajúcich zdaňovacích období (z riadku č. 54), ktorú však uplatní maximálne do výšky tohto čiastkového základu dane uvedenom na r. 43.

 

Otázka č. 6 -  Uplatnenie straty z príjmov zo závislej činnosti
Daňovník v roku 2015 dosiahol príjmy zo závislej činnosti vo výške 12 000 eur. Súčasne z príjmov z podnikania vykazuje stratu vo výške 20 00 eur. Môže daňovník vykázanú stratu umoriť už v roku jej vykázania, t.j. v roku 2015?
Odpoveď
Daňovník vykázanú stratu bude môcť umoriť až v ďalších zdaňovacích obdobiach (a to iba z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), nakoľko zákon o dani z príjmov vykázanú stratu z podnikania z príjmov zo závislej činnosti odpočítať pri výpočte základu dane zo závislej činnosti neumožňuje.

 

Otázka č. 7 – Umorenie straty zomrelého manžela
Podnikateľ fyzická osoba zomrel v máji 2015. V živnosti pokračuje jeho pozostalá manželka. Môže si pri vyčíslení svojho základu dane uplatniť zvyšok daňovej straty za rok 2012, ktorú si neumoril  jej manžel?
Odpoveď
V prípade, ak po smrti daňovníka fyzickej osoby pokračuje v jeho podnikateľskej činnosti manželka, táto pokračujúca fyzická osoba je samostatným daňovým subjektom a takejto fyzickej osobe ustanovenie § 30 zákona o dani z príjmov neumožňuje pokračovať v odpočítaní daňovej straty - strata vznikla inej fyzickej osobe, ktorá zomrela.

 
Otázka č. 8 – Strata daňovníka v konkurze
Daňovník fyzická osoba dosiahol v rokoch 2012 a 2013 daňovú stratu. V roku 2014 vykázal kladný základ dane a mal nárok na odpočet týchto strát. K  1.1.2015 bol na daňovníka vyhlásený konkurz. Môže si daňovník uplatniť neodpočítanú stratu?
Odpoveď
Uvedené straty mohol daňovník odpočítať v daňovom priznaní za rok 2014. Ak v tomto období neodpočítal celú hodnotu strát, nárok na odpočet zostávajúcej časti daňových strát daňovníkovi v konkurze zaniká.  Zanikne mu tak úplne nárok na odpočet vykázaných strát v roku 2012 a 2013.
 
Otázka č. 9 - Odpočítanie vykázaná straty za rok 2009 od základu dane vykázaného v roku 2015
Daňovník podniká na základe živnostenského oprávnenia. Nie je platiteľom DPH. Je účtovnou jednotkou a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva. Za zdaňovacie obdobie roka 2009 dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov v sume 50800 eur a daňové výdavky v sume 80 400 eur. Vykázal daňovú stratu vo výške 29 600 eur. V priebehu zdaňovacích období rokov 2010, 2011 a 2012 dosiahol z príjmov z podnikania a prenájmu kladný základ dane a postupne si v týchto rokoch odpočítal vykázanú stratu z roka 2009 vo výške 19 600 eur. V roku 2013 sa rozhodol , že stratu vykázanú v roku 2009 neuplatní a v roku 2014 z príjmov zo živnosti vykázal  daňovú stratu . Za zdaňovacie obdobie roku 2015 vykázal základ dane z príjmov zo živnosti  podľa § 6 ods. 1b) zákona o dani z príjmov. Môže daňovník  neuplatnenú časť daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2009 odpočítať od základu dane vykázaného z aktívnych príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2015?
Odpoveď
Neodpočítanú časť daňovej straty zo živnosti za rok 2009 vo výške 10 000 eur mohol  daňovník odpočítať v súlade s ustanovením § 30 zákona o dani z príjmov z čiastkových základov dane podľa § 6 až 8  ešte v  roku 2013 a posledný krát v roku 2014. Ak daňovník takto vykázanú stratu v roku 2013 neuplatnil a v roku 2014 vykázal daňovú stratu,  nemá nárok na  odpočítanie neuplatnenej časti straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roku 2009 (10 000 eur) od základu dane vykázaného v zdaňovacom období roku 2015.

Otázka č. 10 - Umorenie straty z prenájmu z roku 2009
Daňovník vykázal daňovú stratu z príjmov z prenájmu v roku 2009 vo výške 1 000 eur. V  roku 2016 dosiahol  kladný základ dane z príjmov z podnikania a prenájmu. Môže túto „starú“ stratu umoriť v tomto roku?
Odpoveď
Túto stratu mohol daňovník  uplatniť poslednýkrát v roku 2014 (straty vykázané do 31.12.2009 sa odpočítavajú maximálne 5 rokov). To znamená, že v
daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2016 už zostatok neodpočítanej daňovej straty vykázanej za zdaňovacie obdobie roka 2009 nemožno odpočítať.

Otázka č. 11 – Odpočet neuplatnenej časti straty z roku 2009
Daňovník - fyzická osoba vykázal v roku 2009 z podnikateľskej činnosti daňovú stratu vo výške 2 500 €, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z kapitálového majetku a ostatné príjmy nepoberal, takže túto stratu mohol odpočítavať v nasledujúcich piatich rokoch. V roku 2010 vykázal kladný základ dane z príjmov z podnikania vo výške 2000 eur a odpočítal si v tomto roku stratu z roka 2009 vo výške 2 000 € eur (vykázal nulový základ dane). Za zdaňovacie obdobie roku 2014 daňovník vykázal z príjmov zo živnosti  daňovú stratu. Môže daňovník zvyšok straty z roka 2009 uplatniť  v roku 2015, ak dosiahol uvedený kladný základ dane?
Odpoveď
Na uplatnenie zvyšku neodpočítanej časti daňovej straty z roku 2009 vo výške 500 € sa daňovníkovi vzťahuje lehota  piatich rokov počas ktorých daňovník môže túto stratu odpočítať, t.j. najneskôr v roku 2014. Ak túto možnosť  v roku 2014 nevyužije (nevykáže kladný základ dane), možnosť umorenia tejto straty mu zanikne. To znamená, že v roku 2015 si už daňovník odpočet daňovej straty z roku 2009  uplatniť nemôže.
 
Otázka č. 12 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2014
Daňovník v roku 2014 vykázal z príjmov z podnikania stratu 6 300 eur. V rokoch 2015 a 2016 si túto stratu neodpočítal od základu dane. Môže si stratu z roku 2014 odpočítať od základu dane za rok 2017?
Odpoveď
Áno, ale iba vo výške 1/4 z vykázanej straty, teda iba v sume 1 575 eur, a to ako v 3. roku odpočítavania straty. Zvyšnú 1/4 straty z roku 2014 si môže ešte odpočítať od základu dane vykázaného za rok 2018.
 
Otázka č. 13 - Odpočítanie strát z rokov 2011 až 2013
Daňovník vykázal v rokoch 2011, 2012 a 2013 daňovú stratu v úhrnnej výške 9 000 eur. Akú časť týchto strát si môže odpočítať od základu dane za rok 2017?
Odpoveď
V roku 2017 si môže od základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti odpočítať 1/4 z úhrnu strát vykázaných za roky 2010 až 2013,, teda 1/4 zo sumy 9 000 eur, čo predstavuje sumu 2 250 eur.
 
Otázka č. 14 - Odpočítanie straty vykázanej za rok 2014
Daňovník vykázal za rok 2014 daňovú stratu vo výške 2 000 eur. Môže si ju umorovať v rokoch 2015 až 2018 vo výške 500 eur každý rok, ak vykáže základ dane podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. V roku 2016 vykázal daňovník základ dane podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov vo výške 300 eur a umoril si časť straty z roku 2014 vo výške 300 eur.  Môže si odpočítať časť neuplatnenej straty z roku 2014, ktorú neumoril v roku 2016 vo výške 200 eur v roku 2017 alebo v roku 2018?
Odpoveď
Ak daňovník v rokoch 2015 - 2018 nevykáže základ dane, resp. ho vykáže v nižšej sume ako je 500 eur, stratí nárok na jej uplatnenie v celej výške alebo v rozdiele, o ktorý je základ dane nižší ako príslušná časť straty, ktorú si môže daňovník uplatniť.
 
 Otázka č. 15 -  Rovnomerná výška odpisu daňovej straty
Daňovník vykázal za rok 2014 daňovú stratu vo výške 3 600 eur. V rokoch 2015 až 2018 vykáže kladné základy dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 ZoDP). Ako odpočíta vykázanú stratu z roka 2014?
Odpoveď
Daňovú stratu z tohto roka odpočíta rovnomerne počas štyroch rokov t.j. v rokoch 2015 až 2018 odpočíta zo základu dane 1/4 vykázanej straty v sume 900 eur.

Otázka č. 16 - Umorenie vykázaných strát v rokoch 2011 a 2013
Daňovník (fyzická osoba) vykázal v roku 2012 stratu vo výške 5 000 eur a v roku 2013 stratu vo výške 3 000 eur. Môže si z týchto strát znížiť základ dane za rok 2017 o 1/4?
Odpoveď
Daňovník si môže základ dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2017 znížiť aj o 1/4 z úhrnu strát vykázaných za roky 2010 až 2013, teda aj o 1/4 strát za roky 2012 a 2013, čo predstavuje sumu 2 000 eur.

Otázka č. 17 - Umorenie straty z roku 2011 a z roku 2013
Daňovník vykázal v roku 2011 daňovú stratu vo výške 4 000 eur. V roku 2012 vykázal základ dane iba z príjmov podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov vo výške 5 000 eur a v roku 2013 vykázal znovu stratu vo výške 1 000 eur. Aký je správny postup pri umorení straty?
Odpoveď
Daňovník uplatnil  v roku 2012 stratu za rok 2011 vo výške 1 000 eur (uplatnil 1/4 straty z roku 2011), t. j. zostalo mu  ešte uplatniť stratu z roku 2011 vo výške 3 000 eur.  V roku 2017 môže znížiť základ dane o 1/4 z úhrnu neumorených strát vykázaných za roky 2010 až 2013, teda o 1/4 zo sumy 4 000 eur, čo predstavuje 1 000 eur. Suma neumorených strát predstavuje 3000 eur z roku 2011 a 1000 eur z roku 2013.

Otázka č. 18  – Rok ,v ktorom sa začína odpočítavať strata z rokov 2010 až 2013
Počnúc ktorým zdaňovacím obdobím je potrebné začať uvedené daňové straty odpočítavať – počnúc zdaňovacím obdobím 2014, alebo je to možné napr. počnúc zdaňovacím obdobím 2016 a od tohto zdaňovacieho obdobia počítať štyri bezprostredne po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia?
Odpoveď
Zámerom zákona o dani z príjmov bolo daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia 2010 až 2013 uplatniť rovnomerne počas štyroch bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období a to tak, že prvú štvrtinu úhrnu takýchto strát je daňovník povinný uplatniť za zdaňovacie obdobie začínajúce po 1. januári 2014. Prechodné ustanovenie 52az ods. 4  zákona o dani z príjmov je potrebné uplatňovať v kontexte s § 30 ods. 1 zákona  a teda úhrn týchto strát sa  uplatní rovnomerne počas štyroch zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím, ktoré začne v roku 2014.