Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

Mikrodaňovník môže od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Mikrodaňovník si môže uplatniť tento odpočet daňovej strany až do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Tento spôsob odpočítania daňovej straty môže mikrodaňovník použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021, teda zo základu dane vypočítaného za rok 2022, ak v roku 2022 splnil podmienky mikrodaňovníka.

S účinnosťou od 1.1.2021 sa za mikrodaňovníka považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

  • zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur
  • nie je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a nerealizuje v príslušnom zdaňovacom období kontrolovanú transakciu,
  • nebol na ňu vyhlásený konkurz, alebo jej nebol povolený splátkový kalendár.

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykáže za rok 2021 z príjmov zo živnosti stratu vo výške 2 600 eur. Za rok 2022 vykáže základ dane vo výške 4 000 eur. V roku 2022 bude spĺňať podmienku mikrodaňovníka. Akú sumu straty z roku 2021 si môže odpočítať zo  základu dane za rok 2022? 

Odpoveď
Živnostník môže stratu z roku 2021 odpočítavať najviac päť rokov, a to v rokoch 2022 až 2026. Keďže v roku 2022 bude spĺňať podmienky mikrodaňovníka, môže zo základu dane za rok 2022 odpočítať aj celú sumu straty z roku 2021, teda sumu 2 600 eur, ak sa tak rozhodne. Ak by v roku 2022 nespĺňal podmienky mikrodaňovníka, môže si odpočítať zo straty 2 600 eur najviac 2 000 eur, čo predstavuje 50 % jeho základu dane za rok 2022.

Otázka č. 2
Živnostník vykázal za rok 2020 z príjmov zo živnosti stratu vo výške 2 600 eur. Za rok 2021 vykáže základ dane vo výške 4 000 eur. V roku 2021 jeho príjmy nepresiahnu sumu 49 790 eur.  Môže si odpočítať od základu dane za rok 2021 celú výšku straty z roku 2020?  

Odpoveď
Nie nemôže, pretože stratu z roku 2020 môže odpočítať zo základu dane z roku 2021 najviac do sumy 50 % zo základu dane za rok 2021. Teda v tomto prípade si môže živnostník odpočítať zo straty z roku 2020 najviac sumu 2 000 eur.