Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Odpočet daňovej straty > Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

Odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

Mikrodaňovník môže od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná. Mikrodaňovník si môže uplatniť odpočet daňovej straty až do výšky základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Tento spôsob odpočítania daňovej straty môže mikrodaňovník použiť prvýkrát na stratu vykázanú za rok 2021, teda zo základu dane vypočítaného za rok 2022, ak v roku 2022 splnil podmienky mikrodaňovníka.

S účinnosťou od 1.1.2021 sa za mikrodaňovníka považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

  • zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 eur
  • nie je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a nerealizuje v príslušnom zdaňovacom období kontrolovanú transakciu,
  • nebol na ňu vyhlásený konkurz, alebo jej nebol povolený splátkový kalendár.

FAQ

Otázka č. 1
Živnostník vykáže za rok 2022 z príjmov zo živnosti stratu vo výške 2 600 eur. Za rok 2023 vykáže základ dane vo výške 4 000 eur. V roku 2023 bude spĺňať podmienku mikrodaňovníka. Akú sumu straty z roku 2022 si môže odpočítať zo  základu dane za rok 2023? 

Odpoveď
Živnostník môže stratu z roku 2022 odpočítavať najviac päť rokov, a to v rokoch 2023 až 2027. Keďže v roku 2023 bude spĺňať podmienky mikrodaňovníka, môže zo základu dane za rok 2023 odpočítať aj celú sumu straty z roku 2022, teda sumu 2 600 eur, ak sa tak rozhodne. Ak by v roku 2023 nespĺňal podmienky mikrodaňovníka, môže si odpočítať zo straty 2 600 eur najviac 2 000 eur, čo predstavuje 50 % jeho základu dane za rok 2023.

Otázka č. 2
Živnostník vykázal za rok 2020 z príjmov zo živnosti stratu vo výške 2 600 eur. Za rok 2023 vykáže základ dane vo výške 4 000 eur. V roku 2023 spĺňa podmienky mikrodaňovníka. Môže si odpočítať od základu dane za rok 2023 celú výšku straty z roku 2020?  

Odpoveď
Nie nemôže, pretože stratu z roku 2020 môže odpočítať zo základu dane vypočítaného za rok 2023 najviac do sumy 50 % zo základu dane za rok 2023. Teda v tomto prípade si môže živnostník odpočítať zo straty z roku 2020 najviac sumu 2 000 eur. 

Otázka č. 3
Daňovník vykázal za rok 2020 daňovú stratu vo výške 1 000 eur a za rok  2021 daňovú stratu vo výške  4 000 eur. V akej výške si môže v roku 2023 odpočítať stratu z roku 2020 a 2021, ak vykázal základ dane za rok 2023 vo výške 3 000 eur a v roku 2023 splní podmienky pre mikrodaňovníka? Straty z roku 2020 a 2021 neodpočítaval zo základu dane vykázaného za rok 2022.
Odpoveď
Od základu dane za rok 2023 (3 000 eur) si daňovník môže odpočítať stratu z roku 2020 najviac do výšky 50 % základu dane vykázaného za rok 2023 vo výške 1 000 eur (celú daňovú stratu z roku 2020) a daňovú stratu z roku 2021 najviac do výšky 100 % základu dane vykázaného za rok 2023 čo predstavuje sumu 3 000 eur. Nakoľko si od základu dane  za rok 2023 odpočítava aj stratu z roku 2020 vo výške 1 000, zo straty z  roku 2021 uplatní iba  sumu 2 000 eur.  V úhrne môže daňovník od základu dane z príjmov za rok 2023 odpočítať daňovú stratu za roky 2020 a 2021 vo výške 3 000 eur.