Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Poisťovacie služby > Poisťovacie služby

Poisťovacie služby

Poisťovacie služby oslobodené od dane upravuje § 37 zákona o DPH. Podmienkou oslobodenia predmetných  služieb je poskytovanie  zdaniteľnou osobou na základe právneho vzťahu medzi poskytovateľom poisťovacej služby a poisteným, ktorého riziká poistenie kryje. 
Z uvedeného vyplýva, že poisťovacie a zaisťovacie služby nemusí poskytovať len poisťovňa, ale aj zdaniteľná osoba v rámci kolektívneho poistenia. Medzi poisťovacie služby, ktoré sú oslobodené od dane, patrí aj poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.

FAQ

Otázka č. 1 - Služba poisťovacieho agenta, ktorý má zmluvu s poisťovňou
Poisťovací agent  má  uzavretú zmluvu  s poisťovňou, podľa  ktorej  uplatňuje  pre  poisťovňu  regresnú  pohľadávku z vyplateného  poistného   plnenia  z neživotného  poistenia  voči  zahraničnej   tretej  osobe, resp. jej poisťovateľovi (poisťovni  vzniká  právo  na  náhradu  škody  voči  zodpovednej  osobe  alebo  jej  poisťovateľovi vyplatením poistného  plnenia poistenému ). Je  služba  poisťovacieho  agenta  oslobodená  od  dane  v zmysle  § 37   zákona  o DPH?
Odpoveď
Uvedenú  službu poskytovanú poisťovacím  agentom  je  možné posudzovať  podľa  § 37  zákona o DPH  ako  oslobodenú od DPH.

Otázka  č. 2 - Služba poisťovacieho agenda, ktorý má zmluvu s klientom
Poisťovací agent (finančný poradca)  má uzatvorenú zmluvu s jednou, alebo viacerými poisťovňami.  Táto osoba koná v záujme poisťovne a za sprostredkované poistenie dostáva od poisťovne províziu.
Rovnako poisťovací maklér (finančný sprostredkovateľ) má zmluvu s klientom a na základe jeho požiadaviek a informácií priamo v jeho mene uzatvorí poistný produkt. Províziu dostáva od klienta, nie od poisťovne. 
Môže sa posudzovať vyplatená provízia pre finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa za oslobodenú od dane podľa § 37 zákona o DPH?
Odpoveď
Podľa § 37 zákona o DPH  je od dane oslobodená poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania zaistenia. Z uvedeného vyplýva, že bez ohľadu na to, či je zmluva o sprostredkovaní poistenia uzatvorená s poisťovňou, alebo klientom,  za ktorého uzatvára zmluvu s poisťovňou, je táto služba oslobodená od dane.  
 
Otázka č. 3 - Predaj vozidla a fakturácia poistného
Predajca vozidiel predal osobné vozidlo kupujúcemu. Kupujúci požiadal predajcu vozidiel o sprostredkovanie havarijného poistenia. Predajca havarijné poistenie uzatvoril v mene a na účet kupujúceho s príslušnou poisťovňou. Je provízia za sprostredkovanie poistenia, ktorú fakturuje predajca,  oslobodená od DPH?
Odpoveď
Áno, predajca vozidiel fakturuje túto províziu s oslobodením od dane v zmysle § 37 ods. 1 zákona o DPH.