OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č.1- TZ na majetku užívanom  na základe nepomenovanej zmluvy vykonané v  r. 2014 a 2016
Spoločnosť- nájomca so zdaňovacím obdobím kalendárny rok od r. 2013  užíva nehnuteľnosť na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka. V roku 2014 a následne aj v roku 2016  vykonal nájomca na nehnuteľnosti TZ, ktoré so súhlasom vlastníka po zaradení do užívania aj  odpisoval. Môže považovať nájomca v znení novely zákona o dani z príjmov účinnej  od 1.1.2015 odpisy  TZ vykonaného v r.  2014 a v r. 2016 za daňový výdavok?
Odpoveď
Vzhľadom na neexistenciu prechodného ustanovenia v novele zákona o dani z príjmov účinnej od 1.1.2015, nájomca môže po splnení podmienok v § 24 ods.2 zákona o dani z príjmov zahrnúť odpisy z  TZ vykonaného na majetku užívanom na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka len na technické zhodnotenie, ktoré bolo uvedené do užívania od 1.1.2015, aj keď zmluva  podľa Občianskeho zákonníka bola uzavretá pred 1.1.2015.